Historisk om KIM

Bakgrunn og mål

Utfordringer:

 • SVV, Bane NOR og Statsbygg har alle sine BIM kravdokumenter for modellbasert prosjektering – og disse er ikke samkjørt
 • Ulike og utydelige krav gjør det utfordrende å skrive konkurransegrunnlag, og det blir en utfordring å følge opp leverandørene
 • FDV-håndbøker (Bane NOR) krever kun tegninger og dagens praksis med DWG ivaretar ikke behov for informasjon i modeller
 • Pågående standardisering i bransjen vil ikke være klart før konkurransegrunnlaget for FRE16
 • Gjeldende krav til modellbasert prosjektering innen bane, vei og bygninger, samt FDV er meget fragmentert og uoversiktlig

Målet:

Utvikle et felles kravdokument for informasjonsmodellering for vei, bane og bygninger som skal brukes i konkurransegrunnlaget for totalentreprisene i FRE16.

 • Sikre entydige prosjekteringsleveranser på tvers av totalentreprisene
 • Modellbasert FDV-informasjon for hele anleggets livsløp

Ved å nå målene håper vi på følgende effekter:

 • Tilrettelegging for BIM-basert driftsfase
 • Enklere oppfølging av totalentreprisene i FRE16
 • Dytter bransjen i riktig retning med mål om en bransjestandard

 

Suksesskriterier

For å kunne lykkes med prosjektmålene har det vært noen viktige premisser / suksesskriterier som har ligget til grunn, og som har vært styrende for prosjektgjennomføringen:

 • Involvering av hele bransjen
 • Tett koordinering mot andre bransjeinitiativer 
 • Full åpenhet og transparens i arbeidet 

Disse premissene har blitt ivaretatt gjennom:

 • En prosjektgjennomføringsmetodikk basert på hyppige foreløpige leveranser for hyppige tilbakemeldingsrunder
 • Rekruttering av en bred referansegruppe på 52 deltakere 
 • Identifisering og avklaring / koordinering med andre bransjeinitiativ
 • Åpen nettside med funksjonalitet for å sende tilbakemeldinger
 • Deling av informasjon gjennom prosjektpresentasjoner i ulike foraer, både fysisk og digitalt 

Totalt har prosjektet mottatt og bearbeidet ca. 400 skriftlige tilbakemeldinger fra bransjen. I tillegg har prosjektet mottatt en stor andel muntlige tilbakemeldinger i diverse møter med andre bransjeinitiativ.

Overordnet fremdrift

Nedenfor vises den planlagte og gjennomførte fremdriften i prosjektet. Kort oppsummert begynte produksjonen av kravdokumentet i januar, med levering av første versjon i månedsskiftet til februar. Siste versjon som ble lagt ut på høring ble publisert medio juni. Leveransen i hver versjon har blitt detaljplanlagt rett i forkant av oppstart av arbeidet med versjonen, slik at tilbakemeldingene underveis har vært med å styre retningen av kravdokumentet. 

Bransjesamarbeid

Prosjektet har samordnet informasjonsstandarden med en rekke aktører som allerede har etablerte krav. Dette gjelder blant annet:

 • Statsbygg - Har inngått en samarbeidsavtale om å bruke kravene som i dag ligger i SIMBA
 • Statens vegvesen- Håndbok V770

I tillegg har vi hatt utsjekk og dialog med følgende initiativer:

 • Samferdselsrådet
 • BaneDanmark/Vejdirektoratet
 • BA- nettverket
 • Nordic BIM​. (Interessegruppe for nordiske vei- og banemyndigheter) 
 • BuildingSmart - Linked data
 • InfraBIM DK
 • Interne initiativer i Bane Nor

Kort om resultatet (kravdokumentet)

Hensikten med kravdokumentet er å spesifisere hvilken informasjon som skal produseres og leveres i forbindelse med Leveransene i FRE16. Det er en forutsetning at informasjon, etablert som en del av Leveransen, i en senere fase skal kunne forvaltes og driftes i Bane NOR og Statens vegvesen sine driftsapplikasjoner. Informasjonen skal leveres på åpen standard. 

Kravdokumentet omhandler følgende spesifikasjoner: 

 • Definisjoner 
 • Krav til modellstrukturer 
 • Krav til informasjonsinnhold på objekter i modeller, relatert til arbeidet og leveransen 

For FDV-leveranser gjelder i tillegg at Leverandør er ansvarlig for å levere nødvendig dokumentasjon sammen med Leveransen og i henhold til Kontrakten. Dokumentasjon som er nødvendig for FDV utover det som skal leveres gjennom modeller, er beskrevet i øvrige kravdokumenter. 

Som vedlegg til foreliggende spesifikasjon er det utarbeidet en tabell som beskriver objekt og objekttyper med navn og definisjoner, samt angivelse av hvilke fag som benytter de aktuelle objektene.  

Kravdokumentet med vedlegg finner du ved å klikke på boksen "Kravdokument" fra hovedsiden.

Om prosjektteamet

Teamet som har utarbeidet kravdokumentet representerer et stort utvalg av de største rådgivningsselskapene i Norge. Dette har gitt prosjektet et stort nettverk som har blitt benyttet i arbeidet med kravdokumentet. 

Navn Rolle Organisasjon
Christian Listerud Prosjektleder Metier OEC
Stig Rasmussen Prosessleder Norconsult
Øystein Lystad Gruppeleder IM Asplan Viak
Bjørnar Markussen Gruppeleder IM Aas-Jakobsen
Øystein Mejlander-Larsen Informasjonsmodellering Multiconsult
Kjetil Krogseth Informasjonsmodellering Rambøll
Kjetil Johansen Informasjonsmodellering Atkins
Christian Mikkelsen Informasjonsmodellering Sweco
Magnus Jacob Christensen Informasjonsmodellering Cowi Danmark
Lise Katrine Amlie Gruppeleder FDV Metier OEC
Ina Grieg Eide FDV Multiconsult
Espen Otnem FDV Norconsult
Jens Martin Dam FDV Cowi Danmark
Inger Hyllene FDV Cowi