Ringeriksbanen: JBV med innsigelse mot E16-planer

– Jernbaneverket kan ikke akseptere vegalternativer mot Hønefoss som ikke legger til grunn en felleskorridor med jernbane, sier regional plan- og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Regional plan- og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal
Jernbaneverket fremmer nå innsigelse mot kommunedelplan for E16 Skaret-Hønefoss.
– Selv om planlegging av vei og jernbane nå er frikoblet for denne strekningen, er det en svakhet å ikke se disse to prosjektene i en mer helhetlig sammenheng, sier Lars Christian Stendal.

Jernbane krever rett linje

For Statens vegvesen er kun to av de foreslåtte vegalternativene i kommunedelplanen aktuelle. Begge tar utgangspunkt i ny bro over Kroksundet.
– Foreslåtte bro over Kroksundet har en radius på 1050 m. Dette vil gi en hastighet for toget på 140 km/h, noe som ikke er akseptabelt. Med utgangspunkt i den foreslåtte brotraséen kan vi se bort fra å bygge en felles bro. Jernbane krever en bro i rett linje, sier Lars Christian Stendal, regional plan- og utviklingsdirektør i Jernbaneverket Sør/Vest.

Ingen av vegtraseene forenlig med jernbane

En ny Ringeriksbane vil kreve dobbeltspor og en hastighet på minimum 250 km/t.
Jernbaneverket krever en felleskorridor med jernbane tilrettelagt for dette på strekningen Rørvik-Hønefoss. Ingen av forslagene til ny vegtrasé er forenlig med felleskorridor for jernbane. Kurvaturkravene til en jernbane dimensjonert for minimum 250 km/t er 4000 meter. Dette er betydelig strengere enn kravene til en veg med fartsgrense 100 km/t, som er 700 meter.

Felles planlegging vil redusere miljøkonsekvensene

Både vei og jernbane til Hønefoss vil gå gjennom viktige miljøområder.
– Det er bare gjennom felles planlegging vi kan redusere de uheldige konsekvensene av prosjektene gjennom de følsomme RAMSAR-områdene, sier Stendal.

Les mer om hvorfor Jernbaneverket har fremmet innsigelse i dokumentet i lenken til høyre på denne siden.