Konseptvalgutredning for Ringeriksbanen ut på høring

I konseptvalgutredningen for Ringeriksbanen som nå legges ut på høring, har Jernbaneverket i samarbeid med Statens vegvesen kommet fram til at det er nødvendig å prioritere både jernbane og vei på strekningen. Dette er nødvendig for å oppfylle samfunnsmålene om effektiv, sikker og miljøvennlig transport. I alt er det vurdert hele 10 forskjellige traseer og konsepter for bane og vei i korridoren Oslo – Hønefoss.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Åsatraseen Ringeriksbanen.

Jernbaneverket har nå lagt frem konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen. I arbeidet har Jernbaneverket hatt bistand fra Statens vegvesen, Naturvernforbundet, Næringslivet ved Ringerike Næringsråd, samt Transportøkonomisk Institutt.


Utgangspunktet for KVU har vært å vurdere mulige konsept basert på transportbehovet i korridoren. Det betyr at ikke bare den vedtatt traseen for Ringeriksbanen om Åsa, er vurdert, men også andre mulige traseer, samt mulige veialternativer, enten som tillegg til, eller i stedet for jernbaneutbygging.

Som samfunnsmål har Jernbaneverket satt: "Effektiv, sikker og miljøvennlig transport på strekningen Oslo - Hønefoss/Hallingdal og Bergen"

Absolutte krav til transportsystemet er satt til:

 • Redusert reisetid slik at persontrafikken mellom Ringerike og Oslo er på samme nivå som i øvrige transportkorridorer inn mot det sentrale byområdet rundt Oslo
 • Økt kapasitet for godstransport med bane for gods fra Bergensbanen inn mot Alnabru slik at flaskehalser fjernes og jernbanen kan møte fremtidig etterspørsel for godstransporter fram mot 2040
 • Bedre trafikksikkerhet slik at ulykker minst kommer ned på et gjennomsnittlig nivå for tilsvarende veier med tilsvarende trafikk, dette gjelder veitrafikken på E16

Totalt er 10 konsept i tillegg til 0-alternativet, som betyr å beholde dagens veg og banestandard, med i vurderingen. Etter en siling av konseptene, og sammenstilling av ulike kombinasjonsalternativer, er Jernbaneverket kommet frem til, i samarbeid med Statens vegvesen, at det er nødvendig å prioritere tiltak både på vei og bane.

 • Kapasitetsøkende tiltak for godstransporten som inngår i utredningens konsept E, det vil si krysningsspor og sikkerhetstiltak ved bl.a å sanere planovergangene Alnabru – Roa på Gjøviksbanen og på Roa – Hønefosslinjen.
  Tiltaket svarer i stor grad ut tiltaksutløsende behov for økt kapasitet for fremføring av godstransport, effektmål om effektiv transport og sikker transport, samt absolutt krav om økt kapasitet for godstransport med bane. Tiltakene vil kreve relativt begrensede investeringer og vil kunne være realistiske i et kortere perspektiv enn de foreslåtte øvrige investeringstiltakene.
 • Utbygging av Ringeriksbanen etter konsept E, Sandvika – Hønefoss via Kroksund eller Åsa.
  Tiltaket svarer særlig ut prosjektutløsende behov om redusert reisetid for persontransport mellom Oslo, Hønefoss, Hallingdal og Bergen og bidrar til å oppfylle alle effektmålene. Ringeriksbanen vil gi den største innkorting av reisetid i korridoren. Vegutbygging vil ikke gi like stor tidsinnsparing, men til gjengjeld vil flere få nytte av innsparingen siden vegen avvikler mer trafikk enn jernbanen.
 • Utbygging av E16 i korridoren.
  Tiltaket svarer ut prosjektutløsende behov om økt trafikksikkerhet på veg og den delen av prosjektutløsende behov for redusert reisetid for persontrafikk som dekkes med vegtransport. Tiltaket bidrar til oppfyllelse av effektmålene om effektiv transport og sikker transport. Trafikkutviklingene tilsier at langsiktig utvikling bør sikte mot utredningens konsept C med firefelts veg. Trafikknivået forventes å ligge på rundt 12000 på E16 over Sollihøgda i 2015. I følge Vegnormalene skal veger med ÅDT over 12000 kjøretøy/døgn bygges ut som firefelts veg. Trafikken øker inn mot Sandvika. Strekningen Sandvika – Wøyen inngår i Oslopakke 3 og er derfor behandlet i KVUen for denne pakken. Strekningen Wøyen - Bjørum bygges nå med fire felt og vil bli åpnet i 2009. Neste etappe planlegges å være Bjørum – Skaret. Den er foreslått i transportetatenes forslag til NTP (2010 – 2019) i rammen +20%. Utbygging av Ringeriksbanen innebærer liten avlastning av E16 fordi konkurranseflatene er relativt små. Utbygging av fire felts veg på hele strekningen kan imidlertid ta tid. Det anbefales derfor å utbedre trafikksikkerheten på de strekningene som forventes å ta lang tid å bygge ut til fire felt (utredningens konsept B).

Se utredningen (vedlagt) for nærmere beskrivelse av bagrunn og de ulike konseptene som er utredet.

Konseptvalgutredningen legges  nå ut på høring og er vedlagt denne saken, sammen med aktuelle vedlegg.