Bergensbanens forkortelse, Ringeriksbanen

Prosjektet Ringeriksbanen omfatter en ny jernbanelinje mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i Ringerike. Ringeriksbanen vil forkorte Bergensbanen med ca 60 km og reistetiden med om lag 50 minutter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Åsatraseen Ringeriksbanen.Ringeriksbanen er en ny jernbanetrasé mellom Sandvika og Hønefoss, som vil gi Ringerike en direkte baneforbindelse til Oslo og forkorter Bergensbanen med 60 km. Kjøretiden mellom Hønefoss og Oslo vil for raskeste tog bli ca. 30 minutter, som er 50 minutter kortere enn tog via Drammen, og 30-50 minutter kortere tid enn bil og ekspressbuss over Sollihøgda.

Arbeidet med å utrede trasékorridorer for Ringeriksbanen er videreført for to korridorer, en over Kroksund og en via Åsa.

Planarbeidet er gjennomført på kommunedelplannivå med tilhørende konsekvensutredninger (KU) fase 2. Arbeidet med konsekvensutredningene ble formelt avsluttet med sluttdokument av 28. august 2000.

Forutsetninger

I henhold til Stortingets vedtak skal Ringeriksbanen grene av fra Drammenbanen i Sandvika. Avgreningen skjer i tunnel under Tanumåsen fra det nye dobbeltsporet mellom Sandvika og Asker.

Banen skal bygges for en dimensjonerende hastighet på 200 km/t for konvensjonelle (ikke krengende) tog. Sikkerheten for de reisende og ombordpersonalet skal være minst like god som ved en togreise langs dagens bane via Drammen.

Ringeriksbanen bygges som enkeltsporet bane, og med en robusthet og fleksibilitet som ikke vil føre til ulemper for strekningen Oslo S - Sandvika. Med kryssingsspor for hver 6-8 km får banen en teoretisk kapasitet på 8 tog per time.

Banen bygges for blandet trafikk (gods/person), og dimensjoneres for en aksellast på 22,5 tonn for godstog. Kryssingssporene skal ha en effektiv lengde på minimum 750 meter. Av hensyn til godstog bør stigningen ikke overstige 12 promille.

Det skal tilrettelegges for holdeplasser for lokaltog mellom Sandvika og Hønefoss. Holdeplass i Hole skal åpnes samtidig som banen.

Trasevedtak

Det ble høsten 2002 vedtatt i Stortinget at Åsa-alternativet skal legges til grunn for det videre arbeidet med Ringeriksbanen.

Dette alternativet er dyrere å bygge en linjen over Kroksund, men vil gi færre miljøkonflikter. Linjen via Åsa vil likevel ha et trafikkgrunnlag på ca. 80% av Kroksundalternativet. Åsakorridoren vil også kunne legge til rette for å etablere en tilfredsstillende lokaltrafikk mellom Hønefoss og Oslo. Fjerntrafikken Oslo - Bergen vil få like stor nytteeffekt av en Ringeriksbane over Åsa