Tilleggsregulering for Rørvik og Tyriheim på høring

Bane NOR legger forslag til tilleggsregulering for overvannshåndtering ved Rørvik og Tyriheim i Hole kommune ut på høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet etter plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 trenger mer areal for å kunne gjennomføre tiltak som hindrer at overvann, bekker og flom gjør skade på bygninger, infrastruktur og materielle verdier ved Rørvik og Tyriheim på Sundvollen.

Derfor må vi tilleggsregulere

Det er jobbet med detaljering for byggefase og planen som legges ut til høring vil gi Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mulighet til å:

  • Legge ned nye rør med stor nok kapasitet for bekk og overvann under E16 Holeveien ved Tyriheim og Rørvik.
  • Åpne et tidligere lukket bekkeløp nedstrøms Holeveien.
  • Sikre vei-eiers rett til å drifte og renske framtidige rør og bekker.
  • Sikre tilstrekkelig grøfteareal og skråninger langs ny adkomstvei til Elstangen/Klokkerlia.
  • Justere avkjørsel for ny adkomst som gir bedre terrengtilpasning for boliger ved Holeveien 1360-1370.

Plandokumentene finner du på:

www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/reguleringsplan

Plandokumentene er også å finne på Hole kommunes hjemmeside. Om du ønsker kan vi sende planforslaget i posten eller på e-post.

Gi dine innspill

Synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger i forbindelse med høring og offentlig ettersyn kan du sende på e-post til postmottak@banenor.no eller skriftlig i posten til:

Bane NOR
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Postboks 4350,
2308 Hamar.

Merk innspillet med «Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, saksnummer 202007802, høringskommentar» i emnefeltet/overskriften. Innspillene må være oss i hende før 24. februar 2021.

Vil du vite mer?

Har du spørsmål om planforslaget kan du ta kontakt med prosjekteringsleder offentlig plan, Tor Bernhard Nilsen på telefon 916 75 779 eller e-post tor.berhard.nilsen@banenor.no

Vi avtaler gjerne et digitalt møte eller en befaring for å gjennomgå og diskutere planforslaget.