Hva skjer i FRE16 fremover?

19. mars ble stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033 lagt frem av regjeringen. Regjeringen foreslår blant annet at Nye Veier AS skal overta byggherreansvaret for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

E16 over Tyrifjorden

Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens 12-årsplaner for transportpolitikk og prioriteringer. NTP setter rammene for hva som skal prioriteres de kommende årene, men endelig rammer og prioriteringer kommer først gjennom investeringsbeslutning og bevilgninger i de årlige statsbudsjettene.

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033 skal behandles i Stortinget i juni 2021. Det betyr at avgjørelsen om at Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal overføres til Nye Veier AS ikke tas før i juni. Frem til da er det Bane NOR og Statens vegvesen som jobber med prosjektet.

Vi jobber videre

I utgangspunktet jobber prosjektet videre som planlagt med Ringeriksbanen og E16, slik at det ikke blir noen unødvendige forsinkelser i prosjektet. Blant annet jobber vi fortsatt med å forberede forberedende arbeider og med tilleggsreguleringer i Hole kommune (for Tyriheim og Rørvik, Askveien og Busundveien) og enkelte grunnervervsoppgaver som allerede er satt i gang.

Likevel er det noen prosesser som naturlig settes midlertidig på vent i påvente av behandlingen av NTP. Dette gjelder blant annet deler av arbeidet med grunnerverv. I praksis betyr det at grunnervervsprosesser som ikke er satt i gang inntil videre avventes til NTP og revidert statsbudsjett 2021 er behandlet i Stortinget.

I det store og hele jobber altså Bane NOR og Vegvesenet videre som planlagt med prosjektet. Hvordan veien videre blir for prosjektet etter juni, når NTP 2022-2033 skal behandles i Stortinget, kommer vi tilbake til.

Her finner du regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for 2022-2033
Her finner du mer informasjon om NTP på Bane NORs nettside