Arkeologiske utgravinger i Hole og Ringerike

Som en del av forberedelsene til å bygge Ringeriksbanen og ny E16 er det registrert til sammen 78 fredete kulturminner. Nå starter utgravingene. Men først skal det hogges for å gi plass til arkeologene fra Kulturhistorisk museum.

Langs riksvei 350 ved Snyta utenfor Hønefoss var det bosetting for noen tusen år siden. Fra venstre Steinar Solheim, prosjektleder og Anette Sand Eriksen, utgravingsleder fra Kulturhistorisk museum. Til høyre, Jorunn Kveim Låte, prosjektleder fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

I løpet av sommeren blir det hogst både i Hole og Ringerike. I ett av områdene, ved Helgelandsmoen, er det funnet både gravhauger og kullframstillingsanlegg og smie.

- Hogsten blir gjort for å gi tilgang for arkeologene. De skal grave ut både med gravemaskin og for hånd. Derfor blir det tatt ut så lite skog som mulig i denne omgang, sier prosjektleder Jorunn Kveim Låte i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Utgravingene starter i august

- Det er planlagt å starte utgravingene 9. august. Hogsten skal foregå i tiden etter 15. juli, sier Jorunn Kveim Låte, som opplyser at utgravningene er en lovpålagt oppgave.

Utgravingene på Helgelandsmoen skal skje på begge sider av Beredskapsveien, i et område omtrent midtveis mellom Helgelandsmoen og Svingerud.

– På sørsiden av veien er det tre gravhauger og et smie-område. Nord for veien er det et område hvor det har vært drevet med kullframstilling, forteller Jorunn Kveim Låte.

Arkeologene bruker 3-5 uker på å grave ut smie- og kullfremstillingsområdene. Gravhaugene får litt mer oppmerksomhet, og her vil planlegger de å holde på med utgravingen i 14 uker. Det betyr at det blir utgraving nesten fram til advent.

Bosettingsområde ved Snyta

Totalt er det 24 av 78 lokale funn som skal graves ut, seks av dem i 2021. Tre av disse er altså ved Svingerud/Helgelandsmoen. I tillegg er det funnet to fangstgroper ved Busundveien, nær veien ned mot Mælingen.

- Men den største utgravingen blir på et jorde langs riksvei 350 ved Snyta. Der er det funnet et større bosettingsområde, forteller Jorunn Kveim Låte.

Rike gårder i området

Steinar Solheim fra Kulturhistorisk museum er prosjektleder for utgravingene. Han er spent på å se hva som kan finnes i gravhaugene i området.

– Vi ser at det er et søkk i gravhaugene, som kan stamme fra plyndring. Men det kan også være et resultat av aktiviteten til Forsvaret. Vi er åpne for at det kan dukke opp flere slags funn her, sier han.

I området der det har foregått kullproduksjon, og i smieområdet, handler det om å hente ut gode data og dokumentasjon – blant annet gjennom å fastslå alder på det som blir funnet.

– Vi ser jo på helheten i området: Har funnene noen sammenheng med hverandre, forteller de om en større bosetting? Det kan gi et bilde av samfunnet som var her. Vi vet jo at det var rike gårder i området i jernalderen, sier Solheim.

Tar hensyn til turstier

Opplysningsvesenets fond er grunneier i området. Tømmeret som tas ut blir levert til videreforedling, men det er ikke snakk om store mengder i denne omgang.

– Vi vil hugge så lite som mulig, og det er gitt beskjed om at kvist og tømmer ikke skal legges i turstier. Det er viktig for oss å ikke skade turstier eller hindre turgåere på andre måter. Det kommer til å bli satt opp en liten brakke på hjul, og det vil stå noen biler parkert der utgravingene foregår. Ellers vil ikke folk i nærområdet merke veldig mye til dette, sier Jorunn Kveim Låte.

Kjetil Røste Skogstjenester starter hogsten ved Svingerudveien etter 15. juli. Kvist og kvast skal ikke bli liggende igjen i turløyper, som denne. Her ser vi Kjetil Røste sammen med Fellesprosektets Jorunn Kveim Låte. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.