Varsler oppstart av planarbeid på Askveien og Busundveien

Vi varsler med dette at vi starter en tilleggsregulering for området ved Askveien og Busundveien i Ringerike kommune og ber om innspill til arbeidet (plan- og bygningsloven § 12-8).

Kart: Stiplet linje viser varslingsgrense for tilleggsregulering ved Askveien/Busundveien. Bilde: Ved Snyta skal det det lages gangvei som krysser under veien. Foto: GoogleMaps.

I forbindelse med byggestart for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal det blant annet etableres:

• Gang- og sykkelveier langs Busundveien og Askveien med underganger under Askveien ved Snyta og Pålsgårdbakken, inkludert anlegg for å håndtere overvann.
• Rekkverk langs Askveien.
• Flytte busslommer i Askveien ved Snyta.
• Midlertidig anleggsrundkjøring i krysset mellom Askveien og Busundveien.

Derfor må vi tilleggsregulere

Tiltakene er i all hovedsak inkludert i den vedtatte planen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, men vi har behov for litt mer areal for å bygge og etablere disse tiltakene. Vi trenger:

• Areal for overvannsanlegg ved Pålsgårdbakken.
• Grøfteareal for gang- og sykkelvei langs Askveiens vestre side.
• Areal for vegrekkverk i Askveien mot Korsdalen.
• Areal for ny bussholdeplass i Askveien ved Snyta.
• Utvidelse mot vest i Askveien for nødvendig areal for midlertidig anleggsrundkjøring.
• Utvidelse av veggrøft ved Snyta/Røsholmstranda.

Fordi tilleggsreguleringen ikke får vesentlige virkninger for miljø og samfunn utløser det ikke krav om konsekvensutredning.

I henhold til plan- og bygningslovens § 3-7 har Ringerike kommune overført planforberedelsene til Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Når planforslaget foreligger, blir det lagt ut til offentlig ettersyn. Dette blir annonsert ved oppslag i aviser og på prosjektets nettsider. Endelig forslag til plan vil bli lagt fram til politisk behandling i Ringerike kommune. Det er planlagt å gjennomføre grunnerverv samtidig med planprosessen. Byggestart er planlagt til høsten 2021.

Varslingsgrensen på kartet viser planområdet. Planens endelige avgrensing blir avklart som en del av planarbeidet, men vil være innenfor  varslingsgrensen.

Gi dine innspill

Synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger i forbindelse med varsel om oppstart kan du sende på e-post til postmottak@banenor.no eller skriftlig i posten til:
Bane NOR
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Postboks 4350,
2308 Hamar.

Merk innspillet med «Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, saksnummer 202011696» i emnefeltet/overskriften. Fristen for innspill er 17. desember 2020

Vil du vite mer?

Har du spørsmål om planforslaget kan du ta kontakt med prosjekteringsleder offentlig plan, Börje Karlsson på telefon 413 06 110 eller e-post borje.karlsson@banenor.no