Tilleggsregulering ved Rørvik og Tyriheim i Hole

I forbindelse med forberedende arbeider, som Fellesprosjektet etter planen skal begynne med i 2021, må vi regulere mer areal. Dette gjør vi for å sikre håndtering av overvann og bekkedrag i forbindelse med arbeidene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Varslingsgrense for tilleggsregulering ved Rørvik og Tyriheim i Hole

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 planlegger å begynne med forberedende arbeider i 2021. I disse arbeidene inngår blant annet etablering av gang- og sykkelveier og nye veikryss og adkomster. Oppstarten av de forberedende arbeidene er avhengig av bevilgninger og at vi får en investeringsbeslutning våren 2021. I tillegg må grunnervervet også være på plass.

Når vi nå planlegger for de forberedende arbeidene ser vi at vi trenger å regulere mer areal for å kunne håndtere overvann og bekkedrag i området på en god måte. Dette skal vi gjøre ved å bygge overvannsanlegg, som for eksempel grøfter, rør og nye bekkeløp, med kapasitet nok til 200-års flom pluss 50 prosent klimapåslag. Ved å gjøre dette unngår vi at regnvannet, også i fremtiden, hindrer bruk av veier og skader miljø eller bygninger. Derfor varsler Fellesprosjektet med dette oppstart av detaljregulering av områder ved Rørvik og Tyriheim i Hole. Varselet er i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8, og planen skal utarbeides etter plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 3-7. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Vi ønsker innspill

Vi ønsker synspunkter, innspill og andre relevante opplysninger i forbindelse med den foreløpige varlingsgrensen for planen (se kartet over). Dette ønsker vi skriftlig innen fredag 23. oktober, enten på e-post til postmottak@banenor.no eller i posten til:

Bane NOR
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Postboks 4350 
2308 Hamar

Merk innspillet med saksnummer 202007802.

Planens endelige avgrensing blir avklart i planarbeidet, og det endelige planutkastet blir presentert på en åpen kontordag eller lignende når det er klart. Etter det blir planen gjort ferdig og lagt ut til offentlig ettersyn. 

Har du spørsmål til planarbeidet? Ta gjerne kontakt med prosjekteringsleder arealplan Tor Bernhard Nilsen: tor.bernhard.nilsen@banenor.no/91675779