Tilleggsregulering for Askveien og Busundveien på høring

Bane NOR kunngjør med dette at forslag til tilleggsregulering for området ved Askveien og Busundveien i Ringerike kommune sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn (plan- og bygningsloven § 12-10).

I forbindelse med byggestart for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal det blant annet etableres:

 • Gang- og sykkelveier langs Busundveien og Askveien med underganger under Askveien ved Snyta og Pålsgårdbakken, inkludert anlegg for å håndtere overvann.
 • Rekkverk langs Askveien.
 • Flytte busslommer i Askveien ved Snyta.
 • Midlertidig anleggsrundkjøring i krysset mellom Askveien og Busundveien.

Derfor må vi tilleggsregulere

Tiltakene er i all hovedsak inkludert i den vedtatte planen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, men vi har behov for litt mer areal for å bygge og etablere disse tiltakene. Vi trenger:

 • Mindre tilleggsareal for gangkulvert ved Pålsgårdbakken.
 • Grøfteareal for gang- og sykkelvei langs Askveiens vestre side.
 • Areal for vegrekkverk i Askveien mot Korsdalen.
 • Areal for ny bussholdeplass i Askveien ved Snyta.
 • Utvidelse mot vest i Askveien for nødvendig areal for midlertidig anleggsrundkjøring i krysset mellom Askveien og Busundveien.
 • Utvidelse av veigrøft ved Snyta/Røsholmstranda.
 • Justering av veiens senterlinje på Busundveien (innenfor regulert veiareal).

Plandokumentene finner du her

Fordi tilleggsreguleringen ikke får vesentlige virkninger for miljø og samfunn utløser det ikke krav om konsekvensutredning.

I henhold til plan- og bygningslovens § 3-7 har Ringerike kommune overført planforberedelsene til Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Endelig forslag til plan vil bli lagt fram til politisk behandling i Ringerike kommune.

Det er planlagt å gjennomføre grunnerverv samtidig med planprosessen. Byggestart er planlagt til høsten 2021.

Gi dine innspill

Synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger i forbindelse med høring og offentlig ettersyn kan du sende på e-post til postmottak@banenor.no eller skriftlig i posten til:

Bane NOR
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Postboks 4350,
2308 Hamar.

Merk innspillet med «Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, saksnummer 202011696» i emnefeltet/overskriften. Fristen for innspill er 10. februar 2021.

Vil du vite mer?

Har du spørsmål om planforslaget kan du ta kontakt med prosjekteringsleder offentlig plan, Börje Karlsson på telefon 413 06 110 eller e-post borje.karlsson@banenor.no