Strukturert informasjon for fremtiden

En helhetlig informasjonsstandard som sikrer strukturert informasjon for et prosjekts livsløp er et stort løft for samferdselsbransjen. I Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har en gruppe jobbet med nettopp dette, for å sikre enhetlige krav til entreprenørene i totalentreprisene. Prosjektet, som er kalt KIM (Krav til informasjonsmodellering), ferdigstilles i disse dager, og har levert et kravdokument til Fellesprosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kravdokumentet som KIM-prosjektet har jobbet med ble overlevert på trygg avstand til prosjektdirektør Morten Klokkersveen. Foto: Kjetil Krogseth/Bane NOR

Kravdokumentet, som prosjektet har jobbet med siden slutten av 2019, skal erstatte tidligere kravdokumenter fra Bane NOR, Statens vegvesen og Statsbygg i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Disse har ikke vært samkjørt, og hatt delvis sprikende krav. Et kravdokument for modellbasert prosjektering skal si noe om hvilken informasjon som skal ligge i BIM-modellene som lages i prosjektet. BIM er en forkortelse for «bygningsinformasjonsmodell», og en BIM-modell inneholder altså informasjon om det som skal bygges.

Det nye kravdokumentet blir et viktig verktøy for å sikre entydige leveranser av modeller på tvers av totalentreprisene i Fellesprosjektet, og skal sikre strukturert informasjon for hele anleggets livsløp – fra prosjektering og bygging til forvaltning, drift og vedlikehold.

Håper på positive ringvirkninger

- Dette er noe vi har sett frem til lenge. Det er et viktig steg på veien til en samlet informasjonsstandard for bransjen, forteller Harald Yggeseth, leder for BIM i FRE16.

- KIM-prosjektet har jobbet med et kravdokument for totalentreprisene i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, men vi håper og tror at arbeidet vil få positive ringvirkninger også utover dette. Ved å stille enhetlige krav til informasjon på åpne standarder åpner vi for mange videre utviklingsmuligheter og bruk. Dette kan bidra til å dytte bransjen i retning av en felles bransjestandard, sier Yggeseth.

Bransjen har vært med på utviklingen

En suksessfaktor for KIM-prosjektets arbeid med kravdokumentet har vært åpenhet og involvering av bransjen. 12 rådgivere fra 10 ulike rådgiverselskaper har vært med i prosjektet. Referansegruppen har bestått av deltakere fra både rådgiverbransjen og entreprenører, prosjektet har hatt mange møtepunkter med bransjen, og underveis har det vært mulighet for alle å gi tilbakemeldinger på de ulike versjonene av kravdokumentet. Dette er gjort for å sikre at det endelige kravdokumentet er så relevant og fremtidsrettet som mulig, og med høyest mulig kvalitet. Noen nøkkeltall for arbeidet viser at bransjen har latt seg involvere i stor grad:

Versjoner publisert åpent underveis

Visninger på åpen nettside

Møtepunkter med bransjen (møter/dialog)

Deltakere i referansegruppen

Skriftlige tilbakemeldinger mottatt og bearbeidet

5

11 105

414

53

390

     

- Synergieffekter som bransjesamarbeid og en helhetlig informasjonsflyt er positive ringvirkninger av KIM-prosjektet, sier Yggeseth.

 

Veien videre

KIM-prosjektet har jobbet for et kravdokument for Fellesprosjektet Ringriksbanen og E16, men resultatene vil ikke kun gjelde for Fellesprosjektet. Disse skal videreføres slik at innholdet i kravdokumentet blir generelle Bane NOR-krav for alle fremtidige prosjekter i planfase. Dette er allerede etablert som et internt innovasjonsprosjekt og vil starte senere i høst. Parallelt med dette jobber vi med informasjonsflyt mellom modeller og forvaltningsdatabasen Banedata, som et steg mot mulig drift etter modeller i fremtiden.

- Nå har vi et internt vedtak på at modeller kan brukes som teknisk dokumentasjon i Bane NOR. Dette kombinert med at KIM-prosjektet har laget en informasjonsstandard som sikrer strukturert informasjon for et prosjekts livsløp gjør oss i stand til å levere standardisert informasjon direkte til Banedata. Her er potensialet stort for å spare mye tid og ressurser ved ferdigstillelse av alle våre prosjekter, sier Kristin Lysebo, leder av BIM-seksjonen i Bane NOR.

Det endelige resultatet av prosjektet er lagt ut på prosjektets nettside.