Anbefalinger for helseinstitusjonene i Hole kommune

Flere helseinstitusjoner i Hole kommune kommer til å bli støyutsatt når de fysiske arbeidene med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 begynner. I den anledning har vi gjennomført en studie for å se på hvilke løsninger vi anbefaler for beboerne i anleggsperioden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

04. september ble mulighetsstudiet oversendt til Hole kommune og Nøstret Kroksund, med Fellesprosjektets anbefalinger for institusjonene som er en del av det kommunale tjenestetilbudet i Gamleveien og Rudsøgardsveien. Målet vårt har vært å finne de mest optimale løsningene for flytting og/eller skjerming av beboere og pasienter i anleggsperioden, slik at belastningen ikke blir større enn nødvendig. Beboernes liv og helse har vært, og er, i fokus.

For å kunne vurdere de ulike alternativene opp mot hverandre har vi, i samarbeid med Hole kommune, etablert noen vurderingskriterier for mulige løsninger. Disse er delt inn i ikke-prissatte kriterier (tid, kvalitet og lokasjon) og prissatte kriterier (etablerings- og driftskostnader), og ligger til grunn for anbefalingene.

Fellesprosjektets anbefalte løsninger for institusjonene er som følger:

Hole bo- og rehabiliteringssenter og Nøstret Kroksund

Vi anbefaler støytiltak ved Hole bo- og rehabiliteringssenter og Nøstret Kroksund, slik at beboerne kan bli boende gjennom anleggsperioden. Anbefalingen gjelder også omsorgsboligene i bolig A (Rudsøgardsveien 25).

Vi anbefaler også at en avdeling/fløy ved Hønefoss omsorgssenter leies inn, som et beredskapstiltak. Et slik tiltak kan bli aktuelt ved for eksempel kortere perioder med høy anleggsstøy og/eller dersom noen beboere ved bo- og rehabiliteringssenteret tåler anleggsstøyen dårlig. Som utgangspunkt anbefaler vi altså ikke flytting hit, men at det skal være en mulighet ved behov.

Gamleveien 2A og 2B og Rudsøgardsveien 24

Bofellesskapet og omsorgsboligene i Gamleveien 2A og 2B ligger midt i traséen der jernbanen treffer land på Kroksund-siden. Disse institusjonen blir dermed direkte berørt av anlegget, og bygningene må rives. Vår anbefaling er at bofellesskapet og omsorgsboligene flyttes til et nybygg på kommunal tomt ved Vik og til et midlertidig bygg ved Hole bo- og rehabiliteringssenter som skal bygges for bolig B på senteret (Rudsøgardsveien 24).

For beboerne i bolig B på bo- og rehabiliteringssenteret anbefaler vi altså at de flytter til et midlertidig bygg ved senteret. Alternativt anbefaler vi at beboerne flytter til nybygg ved Vik, enten midlertidig eller permanent. Dagens plassering av bolig B vil nemlig være så støyutsatt at vi ikke anbefaler at beboerne blir boende her gjennom anleggsperioden.

Veien videre

Fremover skal Fellesprosjektet fortsette forhandlingene med Hole kommune og Nøstret Kroksund, med mål om å komme frem til en enighet om løsning (en minnelig avtale). En slik løsning vil inkludere både den praktiske løsningen og en eventuell kostnadsfordeling mellom partene. Det er vanskelig å si akkurat når en slik avtale kan komme på plass, men vi må bli enige om løsning i god tid før de støyende arbeidene ved institusjonene begynner, slik at vi har tid nok til å gjennomføre tiltakene.