Hva skjer med Ringeriksbanen framover?

27. mars 2020 ble den statlige reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dermed er prosjektet inne i en ny fase, og jobber blant annet med å optimalisere løsninger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er store endringer i vente på Sundvollen og resten av Hole og Ringerike. Foto: Kjell Wold

- Vedtaket var en viktig milepæl for Fellesprosjektet. Sammen med bestillingen om å forberede oss til investeringsbeslutning våren 2021, som kom fra samferdselsministeren når revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem, var dette et klarsignal for å jobbe videre med blant annet optimalisering av prosjektet, forteller Morten Klokkersveen, prosjektdirektør for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Selv om reguleringsplanen er vedtatt gjenstår flere oppgaver før de store byggearbeidene kan begynne. En del av disse er prosjektet i gang med allerede.

Planlegger for investeringsbeslutning

Fellesprosjektet er allerede i gang med ekstern kvalitetssikring av styringsunderlaget og kostnadsoverslaget. Dette gjøres av eksterne konsulentselskaper, og må gjennomføres før en investeringsbeslutning.

- Samferdselsdepartementet har bedt oss planlegge for en investeringsbeslutning i mai 2021. Mye av det vi jobber med nå er knyttet opp mot denne milepælen, forteller Klokkersveen.

Et viktig grunnlag for en investeringsbeslutning er en bompengeproposisjon. Dette er en finansieringsplan for vegdelen av prosjektet, og skal legges frem for Stortinget før investeringsbeslutning. Ringerike, Hole og Viken har nå gitt politisk klarsignal for planen, slik at vi kan jobbe videre med denne. Les mer om dette her.

Mest mulig bane og veg for pengene

- Vi jobber med å optimalisere løsninger i prosjektet, for å sikre at vi får mest mulig bane og veg for pengene. Vi forbereder også de første kontraktene som skal ut i markedet. Vi ønsker å ha kontrakter klare for anleggsstart på de forberedende arbeidene i 2021, og hovedarbeidene i 2022. Dette er avhengig av både en investeringsbeslutning og at det bevilges midler til prosjektet i de årlige budsjettene, forteller Klokkersveen.

Selv om de forberedende arbeidene ikke starter før i 2021 kan du allerede nå se fysiske arbeider som forbereder anleggsstart for Fellesprosjektet. Langs E16 fra Bjørum i Bærum og i retning Sollihøgda utfører Bærum kommune gravearbeider for vann, avløp og strøm for å forberede anleggsarbeidene for både Fellesprosjektet og Statens vegvesens prosjekt E16 Bjørum-Skaret.

Prioriterer grunnerverv

Før Fellesprosjektet kan starte opp med anleggsarbeider må vi ha tilgang til grunn. Prosessen med å kjøpe opp grunn kan ta mellom ett og to år, og vi er avhengige av tilstrekkelig med bevilgninger for å gjøre det. Med bevilgningene vi har fått i 2020 prioriterer prosjektet å komme i gang med grunnerverv i de områdene der prosjektet må komme i gang tidlig.

 

Hovedaktiviteter i årene fremover:

2020:

  • Ekstern kvalitetssikring
  • Optimalisering av løsninger
  • Fortsatt oppstart grunnerverv

2021:

  • Investeringsbeslutning
  • Grunnverv
  • Oppstart arkeologiske utgravinger
  • Prekvalifisering for de første kontraktene
  • Oppstart forberedende arbeider

2022:

  • Oppstart hovedarbeider