Varsel om endring av planavgrensning

Planområdet for strekningen Sandvika-Hønefoss er utvidet sammenlignet med tidligere annonsert avgrensning. Nye arealer skal inkluderes i planarbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Gjennom arbeidet med høringsuttalelsene til reguleringsplanen har Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 sett nærmere på en rekke områder og temaer, noe som har ført til behov for ytterligere areal enkelte steder på strekningen. Planendringen gjelder stedene Gjesvalåsen, Sundvollen, Jong og Nordby.

 

Endringene

I Hole kommune er det utvidelser av planavgrensningen ved Sundvollen og Gjesvalåsen. Ved Sundvollen skal utvidelsen ivareta behov for arealer ved omlegging av en vannledning som kommer fra Kroksund og skal kobles på eksisterende infrastruktur for vann på området vest for Åsaveien 16. Ved Gjesvalåsen skal utvidelsen gi mulighet for oppgradering av Gamleveien, slik at den tåler anleggstrafikk. Utvidelsen ved Gjesvalåsen skal også ta høyde for et mulig masselagringsområde i dumpa ved Gjesvalåsen.

I Bærum er det en utvidet planavgrensning ved Jong og Norby. Ved Jong utvides planavgrensningen slik at prosjektet sikrer seg handlingsrom til å kunne gjennomføre nødvendige trafikksikkerhetstiltak i området ved Bjørnegård skole og i krysningen mellom Tanumveien og Slependveien. Slik grensen går i dag er den noe knapp, særlig rundt rundkjøringen ved Bjørnegård skole.

Ved Nordby i Bjørumdalen jobber prosjektet med å utrede muligheten til å etablere en adkomsttunnel som et alternativ til den planlagte adkomsttunnelen ved Rustan. Alternativet vil være mindre belastende for lokalmiljøet i Bærum og vil gi prosjektet en sikrere og bedre vegtilkobling mot eksisterende E16. Ny planavgrensning må ta høyde for at anleggsarbeidet med ny E16 Bjørum-Skaret pågår parallelt med Fellesprosjektet sitt arbeide i byggetiden, og at tilkoblingen mellom ny adkomsttunnel/riggområde og E16 må kunne tilpasses Statens vegvesens prosjekt underveis.

Endringene vises i vedlagte kartene lenger ned på siden.

 

Veien videre

Endringene i planområdet fører til to ulike typer høringer:

  1. Endringen ved Nordby gir en full høringsprosess, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Dette er fordi endringen regnes som betydelig.
  2. Endringene ved Gjesvalåsen, Sundvollen og Jong gir en begrenset høringsprosess, da dette anses som mindre endringer av planen. Dette betyr at kun berørte grunneiere, kommuner og regionale aktører vil være høringsparter med mulighet til å kommentere på planmaterialet med endringer.

Etter at endringene er sendt ut på høring vil prosjektet jobbe videre med foreslåtte endringer og høringsinnspill på disse. Endelig forslag til reguleringsplan vil bli sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i løpet av vinteren/våren 2019.

Har du spørsmål til endret planavgrensning er du velkommen til å kontakte Bane NOR ved: