Testing av fundamenterings-metode på Mælingen

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ønsker et bedre grunnlag for å bestemme riktig fundamenteringsmetode for å bære bruene over Mælingen. Målet er å redusere risiko i prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har utført prøveboringer på hele strekningen fra Sandvika til Hønefoss.  Prøveboringene viser at grunnforholdene på Mælingen er utfordrende. Selv om prosjektet har gode kunnskaper om grunnforholdene er det viktig å få testet ut fundamenteringsmetoder i praksis før oppstart. Det er grunnen til at prosjektet ønsker å starte et fullskalaforsøk på Mælingen.

-  Et fullskalaforsøk betyr at man tester ut noe i full skala, altså slik man ville gjort ved bygging, men kun i et begrenset område. Vi skal slå ned stålrørspeler og bygge opp fyllinger. Deretter vil vi måle hvordan fundamentene oppfører seg over tid, sier Kristine Ullsfoss Torp, som er ansvarlig for forsøket.

Redusere risiko

Et fullskalaforsøk på Mælingen vil gi prosjektet presis informasjon for å velge den sikreste metoden å fundamentere bruene på. Ved å velge den metoden som egner seg aller best, kan prosjektet redusere risiko og trolig spare penger.

- Er vi heldige kan vi unngå pelefundamentering og heller fundamentere brua på en betongsåle. Det betyr sparte kostnader for oss og mindre støy for naboene. I verste fall er forholdene verre enn vi trodde på forhånd, men da får vi mer kunnskap, noe som også er positivt med tanke på å redusere risikoen i prosjektet, sier Torp.

På Mælingen er det 140 meter ned til fast fjell. Dette mektige laget med løsmasser består i hovedsak av lag med sand, silt og leire. Når tunge konstruksjoner som bruer og muligens en fylling skal bygges oppå slike mektige lag med løsmasser, kan det oppstå setninger. Det er viktig for prosjektet å få kartlagt om det skjer og i tilfelle omfanget av dette.

Anleggsperiode i sommer

Fellesprosjektet jobber med å få på plass avtaler med berørte grunneiere. Anleggsperioden vil trolig starte i midten av 2018 og vare i omtrent tre måneder.

Vi skal slå ned stålrørspeler i to forskjellige områder på Mælingen, i tillegg til å bygge opp fyllinger.Det betyr en god del massetransport for å bygge opp fyllingene og en del støy fra pelearbeidet når stålrørene skal slås ned i bakken. Etter anleggsperioden i sommer vil det bli utført målinger på fyllingene og pelene i 1,5 års tid. Med disse forsøkene kan man bestemme bæreevnen til grunnen og måle setningene over tid. Målingene i ettertid vil ikke være støyende eller involvere tungt anleggsutstyr.