Tekniske rapporter og tegninger sendt til KMD

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 oversendte forslaget til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 9. februar. Nå oversendes en rekke tekniske rapporter og tegninger som underbygger reguleringsplanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når det tekniske grunnlaget for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er utarbeidet har den totale strekningen blitt delt i fire geografiske områder/strekninger:

Strekning 1: Ringeriksbanen fra Jong til Sundvollen
Strekning 3: Ringeriksbanen fra og med Sundvollen stasjon og E16 fra Høgkastet til Bymoen
Strekning 4: Ringeriksbanen og E16 fra Bymoen til Styggedalen
Strekning 5: Ringeriksbanen og E16 fra Styggedalen til og med Hønefoss stasjon og krysset på E16 ved Ve

For hver strekning publiserer vi følgende tekniske dokumenter:

  • Teknisk detaljplan
  • Fagrapporter innenfor sentrale fag
  • Tegninger innenfor sentrale fag – gruppert iht. standard for faglig innhold (B: oversiktsplaner og situasjonsplan, C: plan og profil, D: stasjonsplaner og linjekart, F: normalprofiler og K: konstruksjoner)

Det har blitt arbeidet med reguleringsplanen etter at den tekniske detaljplanen er ferdigstilt. Det har ført til enkelte justeringer, optimaliseringer og nye løsninger i den tekniske planen. Sentrale tegninger og fagmodellene er revidert tilsvarende.

Tilhørende fagrapporter, som i stor grad underbygger løsninger i detaljplanen, er ikke revidert tilsvarende, men er beholdt med opprinnelig revisjon. Imidlertid er nye utredninger og beregninger gjennomført i egne interne arbeidsdokumenter der dette har vært nødvendig for å kunne verifisere nye løsninger i den tekniske planen.

Her finner du tekniske rapporter og tegninger for strekning 1

Her finner du tekniske rapporter og tegninger for strekning 3

Her finner du tekniske rapporter og tegninger for strekning 4

Her finner du tekniske rapporter og tegninger for strekning 5

Øvrige tegninger (jfr. komplett tegningsliste) og ytterligere fagrapporter (jfr. henvisninger i Teknisk detaljplaner) kan fås på forespørsel til prosjektet.

Under finner du lenker til fire rapporter som gjelder for alle strekningene.