Spennende funn etter arkeologiske undersøkelser i Hole og Ringerike

Som en del av planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det gjort arkeologiske undersøkelser i området der det skal bygges vei og jernbane. Nå er undersøkelsene i Hole og Ringerike avsluttet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 kartlegger alle områder som blir berørte for å sikre eventuelle kulturminner. Vi er pålagt å gjøre dette og utgravningene er en del av planleggingen vår. Vi har et godt samarbeid med arkeologene, som har opplevd imøtekommende og interesserte grunneiere, forteller Knut Sørgaard, leder for plan og samfunnskontakt i Fellesprosjektet.

Funn av langhus på Sørum

I Hole og Ringerike har til sammen 17 feltarkeologer fra Buskerud fylkeskommune og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) jobbet med registreringene. I alt har de funnet 78 automatisk fredete kulturminner. Av disse er 53 i Hole og 25 i Ringerike.

Blant funnene var 11 nye steder hvor det ble funnet spor av bosetninger, som smieaktivitet og uspesifiserte groper og nedgravinger. De eldste funnene ble gjort ved Løkenmoen og er 7500 år gamle.

Det største funnet var et langhus ved Sørum. Det ble funnet ved hjelp av en kombinasjon av georadar og sjakting.

– Vi fikk helt sinnssyke resultater på georadaren ute på jordet. Det er sjelden vi ser noe så tydelig. Da vi satte sammen dataene, så vi tydelig to rekker med stolpehull, som til sammen lager et hus på omkring 45 meters lengde og 15 meters bredde, forteller Lotte Carrasco, prosjektleder for undersøkelsene.

– Huset er datert til perioden fra førromersk tid og opp til merovingertiden, som er epoken før vikingtiden. Det betyr at huset er fra samme tid som langhuset på Veien. Her har det blant annet foregått jernframstilling, legger hun til.

24 lokaliteter skal graves ut

Hensikten med registreringene er å kartlegge kulturminner før planen blir vedtatt, slik at man i reguleringsplanen kan ta hensyn til funnene. Av de 78 fredete kulturminnene som er funnet skal 24 lokaliteter graves ut av Kulturhistorisk museum. Utgravningene vil sannsynligvis begynne i 2021/2022 og vil kunne gi enda mer kunnskap om tidligere bosetning i området.

– Den store kilden til ny kunnskap får vi når Kulturhistorisk museum skal i gang med utgravingene. De vil da undersøke bosetningsområdene nærmere, og etter hvert kunne beskrive og forklare hvilke aktiviteter som har foregått på de ulike lokalitetene vi har registrert i mye større detalj, forteller Lars Hovland, rådgiver arkeologi i Buskerud fylkeskommune.