Solvik-Olsen møtte Norconsult og Ringeriksbanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk en innføring i hvordan man jobber for å skape bedre samferdselsprosjekter da han var på besøk hos Norconsult i Sandvika fredag 10. august. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ble brukt som et godt eksempel.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stilte engasjerte spørsmål til deltakerne i arbeidsmøtene han besøkte.

Ministeren fikk høre hvordan rådgiverne, byggherren og entreprenøren blant annet bruker en digital, tredimensjonal modell (BIM-modell) som grunnlag for å ta beslutninger underveis i prosessen. I tillegg ble det fremhevet at strukturerte møter med detaljert plan og mål, godt forberedte møtedeltakere, gjensidig tillit og mange nok beslutningstakere til stede er viktige suksesskriterier.

Besøkte arbeidsmøter

Solvik-Olsen besøkte flere pågående arbeidsmøter mellom rådgiverne og ansatte i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 for å se arbeidet i praksis. Møtene handlet om optimalisering av tunneltverrsnittet, siling av forslag til kostnadsreduserende tiltak og behandling av høringsuttalelser til reguleringsplanen. Til slutt besøkte han rommet der prosjektets tredimensjonale modell er tilgjengelig. Ved hjelp av såkalte Virtual Reality-briller tok han en virtuell kjøretur med tog ut fra den nye jernbanestasjonen i Bergen.

Søker ny kunnskap

Det var Rådgivende ingeniørers forening (RIF) som tok initiativet til møtet. Solvik-Olsen har tidligere har uttrykt interesse for å komme ut til foreningens medlemsbedrifter for å se hvordan rådgiverbransjen i praksis skaper en mer kostnadseffektiv gjennomføring av Nasjonal transportplan.

RIF er bransjeforeningen for virksomheter innen rådgiving, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen, hvor Norconsult er medlem.

 - Vi setter stor pris på det engasjementet statsråden viser gjennom måten han søker ny kunnskap på, og for oss er det spesielt viktig å synliggjøre hva et godt samspill mellom rådgiver, byggherre og entreprenør betyr for at vi skal lykkes best mulig med fremtidens samferdselsprosjekter, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Tett samarbeid mellom prosjekt og departement

Prosjektdirektør Morten Klokkersveen var også til stede under ministerens besøk. Han benyttet anledningen til å fremheve det gode samarbeidet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD):

 - Digitaliseringen er avgjørende for å kunne kjøre planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 i det høye tempoet vi gjør. Men det gode samarbeidet med departementet er også en forutsetning for å holde framdriften. Den jevne og tette dialogen vi har med KMD er utrolig viktig, sier Klokkersveen.