Samferdselsministeren forsikrer at Ringeriksbanen kommer

I et leserinnlegg i Ringerikes Blad i romjulen skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om regjeringens offensive satsing på jernbanen. Han fremhever at Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har en fremdrift som gjør det mulig med byggestart i 2021.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette forutsetter at Stortinget bevilger penger til arbeidet. Han fokuserer på at prosjektet vil gi betydelig kortere reisetid mellom Hønefoss og Oslo, og utvider dermed bo- og arbeidsmarkedene betraktelig.

I innlegget står det blant annet:
«Prosjektet jobber etter en fremdriftsplan der forslag til reguleringsplan sendes på høring første halvdel av 2018, og vedtas i løpet av året. Med regjeringens forslag til bevilgninger til planlegging kan ekstern kvalitetssikring gjennomføres i 2019, forberedende arbeider i 2020 og hovedarbeidene starte opp i 2021.»

Forberedende arbeider kan blant annet innebære å hogge skog, grave opp og lagre matjord, begynne å etablere områdene der det skal lages adkomst-tunneler til hoved-tunnelene og at arbeidet med å bygge gang- og sykkelveier settes i gang.

Les hele leserinnlegget i Ringerikes Blad her