Revidert forslag til reguleringsplan i Ringerike kommune

Bane NOR og Statens vegvesen har lagt ut revidert forslag til reguleringsplan for mindre endringer i Ringerike kommune. Høringsperioden avsluttes 14. desember.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Plasseringene av de mindre endringene i reguleringsplanen i Ringerike kommune

Planforslaget for hele Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ble lagt ut på høring i tidsperioden 19. april til 24. juni 2018. I høringsperioden kom det inn flere gode forslag, noe som har resultert i mindre endringer av reguleringsplanen innenfor Ringerike kommune. Mindre endringer i reguleringsplanen gir en begrenset høringsprosess, noe som betyr at høringsperioden er kortere enn ved full høringsprosess. Det er kun berørte grunneiere, kommuner og regionale aktører som blir varslet direkte om endringene, men de som ønsker kan likevel sende inn høringsinnspill (se punktet om hvordan du sender inn merknader til planen).

Blant endringene i Ringerike kommune er optimalisering av lokalveg på Mælingen, ny riggområdeløsning ved Prestmoen og ny gang-/sykkelveg på Snyta. På kartet kan du se oversikt over hvor i kommunen alle endringene i reguleringsplanen er plassert, og i informasjonsbrevet finner du korte beskrivelser av endringene. Mer utfyllende beskrivelser av endringene ligger i høringsdokumentet nederst på siden. 

 Planen er også tilgjengelig i en elektronisk kartaløsning som du finner her.

Det blir avholdt åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, onsdag 28. november kl. 14.00-19.00.

 

Merknader til planen

Fristen for å komme med merknader til det reviderte planforslaget er 14. desember 2018.

Merknader sendes skriftlig til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller på e-post til postmottak@banenor.no. Vennligst merk henvendelsen med «Saksnummer 201810681 - Ringeriksbanen og E16, mindre endringer i Ringerike kommune – Høringsuttalelser».

I denne merknadsbehandlingen vil prosjektet kun behandle høringsuttalelser på det reviderte forslaget til reguleringsplan i Ringerike kommune, og kun uttalelser som blir sendt inn i høringsperioden. Høringsuttalelser som angår andre deler av planen vil ikke bli vurdert, da hele planen har vært på høring tidligere.

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til Halldis Skogen, nabokontakt i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16:

 

Hva skjer videre?

Etter at høringsperioden er avsluttet vil Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss oppsummere høringsuttalelsene, kommentere disse og eventuelt vurdere hvordan innkomne merknader bør bli innarbeidet i reguleringsplanen til prosjektet. Deretter vil planforslaget for hele prosjektet, med tilhørende dokumentasjon, bli oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet som grunnlag for departementets videre behandling og endelige vedtak av reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet - Hønefoss.