Revidert forslag til reguleringsplan i Hole

En etterlengtet rundkjøring, litt mindre utfylling på Sundvollen og litt lavere bro over Kroksund, er noen av endringene i den reviderte reguleringsplanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette er et eksempel på hvordan det kan se ut ved et område langs vannkanten av utfyllingen mot Tyrifjorden.

- Det har kommet inn mange og gode høringsinnspill i Hole. Mange av innspillene har ført til endringer i reguleringsplanen, sier planleggingsleder Tor B. Nilsen.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ønsker å bygge en rundkjøring ved Sundvollen tidlig i anleggsfasen. Rundkjøringen skal bedre trafikkflyten og sikre god kapasitet til å håndtere både anleggstrafikk og det andre som skjer på Sundvollen.

Ved Sundvollen stasjon er trafikkløsningen endret.  Adkomsten for biler, fotgjengere og syklister var tidligere planlagt der tunnelen kommer ut av fjellet. Nå er den flyttet nordover  ut på utfylt areal ved Sundøya, under jernbanebruen og plattformene.

Mindre utfylling med grønne områder
Utfyllingen på Sundvollen er blitt noe mindre enn opprinnelig forslag, men det er likevel stor nok til at det blir plass til både boliger, gater, butikker og annen næringsvirksomhet.

Et nytt hovedgrep er at vi regulerer et grøntområde langs vannkanten av utfyllingen mot Tyrifjorden. Dette beltet er 20-40 m bredt, og skal ivareta hensynet både til naturmangfold og friluftsliv. Det planlegges en sammenhengende turvei langs sjøen, samtidig vil deler av dette grøntbeltet bli opparbeidet for å ivareta ulike naturverdier. Slik vil noen områder bli opparbeidet med fiskemuligheter og badestrender, mens andre skal framstå som mer urørt.

- Vi ønsker å forplikte oss til å gjøre vannkanten ferdig på den store fyllingen slik at det som gjenstår kun er bebyggelsen. Det innebærer at prosjektet står for etablering av vegetasjon og beplanting, og at vi sørger for å lage strandområder og annet som trengs for at områdene blir hyggelige for mennesker og kan ivareta et variert plante- og dyreliv, sier Nilsen.

Andre endringer i området er at den nye bruen ved Kroksund blir litt lavere enn opprinnelig tenkt. Det er for å kutte kostnader og få et bedre veisystem rundt Tangen og Rudsødegården. Disse endringene har også kommet som høringsinnspill.

Fokus på trafikksikkerhet
I samarbeid med Statens vegvesen region sør har vi hatt en gjennomgang av trafikksikkerheten for gående og syklende langs Holeveien. Dette har ført til at vi på Sundvollen planlegger en overgangsbru mellom Rørvik og Tyriheim og en bred undergang under Holeveien over tunnelportalen til stasjonen.

I tillegg vil den lille undergangen under Holeveien erstattes med en undergangsbru i sentrum av Sundvollen. Kleivbekken legges ved siden av gangveien under brua. Flere av tiltakene vil bygges tidlig slik at de også kommer til nytte i anleggstiden.

Se kunngjøringsannonsen her

Se informasjonsbrevet som er sendt til berørte grunneiere, kommuner og regionale aktører her

Planen er også tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner her

Hva skjer videre? 

Det blir avholdt åpen kontordag i Herredshuset i Hole, Viksveien 30, 3530 Røyse, torsdag 10. januar kl. 14.00-19.00. Alle er velkommen innom for å stille spørsmål og få mer informasjon.

Frist for å komme med merknader til planforslagene er 22. januar 2019. Merknader sendes skriftlig til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller på e-post til postmottak@banenor.no. Vennligst merk henvendelsen med «Saksnummer 201811125 - Ringeriksbanen og E16, revidering av reguleringsplan i Hole kommune – Høringsuttalelser».

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til:

Etter at høringsperioden er avsluttet vil Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss oppsummere høringsuttalelsene, kommentere disse og eventuelt vurdere hvordan innkomne merknader bør bli innarbeidet i reguleringsplanen til prosjektet. Deretter vil planforslaget for hele prosjektet (for kommunene Ringerike, Hole og Bærum), med tilhørende dokumentasjon, bli oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som grunnlag for departementets videre behandling og endelige vedtak av reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet - Hønefoss.