Revidert forslag til reguleringsplan for Bærum kommune

Bane NOR og Statens vegvesen har lagt ut revidert forslag til reguleringsplan for mindre endringer i Bærum kommune. Høringsperioden avsluttes 9. januar 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sirklene viser mindre endringer i Bærum. Firkanten viser området på Avtjerna som revideres.

Planforslaget for hele prosjektet ble lagt ut på høring i tidsperioden 19. april til 24. juni 2018. Fra høringen har det kommet inn flere gode forslag til endringer, som har resultert i flere mindre endringer av reguleringsplanen innenfor Bærum kommune.

Hva er nytt?

Følgende punkter har blitt endret i Bærum kommune

  • Ny adkomsttunnel til jernbanetunnelen mellom Jong og Sundvollen ved Nordby. Som en følge av dette tas Kattås og Reverud, med tilhørende tiltak, ut av reguleringsplanen. Adkomsttunnel på Nordby har en egen høringsprosess for offentlig ettersyn, se prosjektets nettside (link under).
  • Reverud – Revidering av tiltak for trafikksikkerhet - ny planskilt kryssing (gangbru) på nordsiden av Tanumveien.
  • Jong – Nye trafikksikkerhetstiltak og utvidelse av formålsgrenser ved adkomsttunnel og rigg- og anleggsområde.
  • Bjørnegårdssvingen – Gang- /sykkelvegtiltak for å bedre trafikksikkerheten.
  • Det er gjort endringer i bestemmelsesområdene på Avtjerna for å sikre verdier og hensyn i de ulike områdene. Dette gjelder blant annet å fastsette maksimumshøyder på fyllinger, sikre områder for allmenn ferdsel og vilt osv.
  • Brenna – Masselagringsområdet med tilhørende tiltak tas ut av reguleringsplanen til fellesprosjektet.

Mer utfyllende beskrivelser av endringene ligger i høringsdokumentene nederst på siden.

Se kunngjøringsannonsen her

Se informasjonsbrevet som er sendt til berørte grunneiere, kommuner og regionale aktører her

Planen er også tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner her

Åpen kontordag

Det blir avholdt åpen kontordag i den gamle stasjonsbygningen i Sandvika, Malmskriverveien 20, vis-à-vis Sandvika stasjon, tirsdag 18. desember kl. 14.00-19.00. Alle er velkommen innom for å stille spørsmål og få mer informasjon.

Merknader til planen

Frist for å komme med merknader til planforslagene er 9. januar 2019.

Merknader sendes skriftlig til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller på e-post til postmottak@banenor.no

Vennligst merk henvendelsen med «Saksnummer 201811124 - Ringeriksbanen og E16, revidering av reguleringsplan i Bærum kommune – Høringsuttalelser».

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til:

Hva skjer videre?

Etter at høringsperioden er avsluttet vil Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss oppsummere høringsuttalelsene, kommentere disse og eventuelt vurdere hvordan innkomne merknader bør bli innarbeidet i reguleringsplanen til prosjektet. Deretter vil planforslaget for hele prosjektet (for kommunene Ringerike, Hole og Bærum), med tilhørende dokumentasjon, bli oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som grunnlag for departementets videre behandling og endelige vedtak av reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet - Hønefoss.