Revidert forslag til reguleringsplan for Avtjerna

Bane NOR og Statens vegvesen har lagt ut revidert forslag til reguleringsplan for Avtjerna sør i Bærum kommune. Høringsperioden avsluttes 20. januar 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planforslaget for hele prosjektet ble lagt ut på høring i tidsperioden 19. april til 24. juni 2018. Fra høringen har det kommet inn flere gode forslag til endringer, som har resultert i revidering av  reguleringsplanen ved Avtjerna sør i Bærum kommune.

Hva er nytt?

  • Avtjerna sør – Nye arealformål og reguleringsbestemmelser innenfor området skal legge til rette for ny adkomstveg fra området Avtjerna sør til E16, sikre arealer for å kunne motta, lagre og bearbeide bygg- og anleggsavfall og tilhørende virksomhet og anlegg (ressursbank). Nye arealformål og reguleringsbestemmelser skal også legge til rette for midlertidig og permanent masselagring, foredling og rensing av overskuddsmasser, samt tilrettelegge for håndtering av overflate- og avrenningsvann og tilpasning til tilgrensende terreng.           

Mer utfyllende beskrivelser av endringene ligger i høringsdokumentene som du finner nederst på siden.

Se kunngjøringsannonsen her

Se informasjonsbrevet som er sendt til berørte grunneiere, kommuner og regionale aktører her

Planen er også tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner her.

Åpen kontordag

Det blir avholdt åpen kontordag i den gamle stasjonsbygningen i Sandvika, Malmskriverveien 20, vis-à-vis Sandvika stasjon, tirsdag 18. desember kl. 14.00-19.00. Alle er velkommen innom for å stille spørsmål og få mer informasjon.

Merknader til planen

Frist for å komme med merknader til planforslagene er 20. januar 2019.

Merknader sendes skriftlig til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller på e-post til postmottak@banenor.no

Vennligst merk henvendelsen med «Saksnummer 201811524 - Ringeriksbanen og E16, revidering av reguleringsplan i Bærum kommune – Høringsuttalelser».

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til:

Hva skjer videre?

Etter at høringsperioden er avsluttet vil Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss oppsummere høringsuttalelsene, kommentere disse og eventuelt vurdere hvordan innkomne merknader bør bli innarbeidet i reguleringsplanen til prosjektet. Deretter vil planforslaget for hele prosjektet (for kommunene Ringerike, Hole og Bærum), med tilhørende dokumentasjon, bli oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som grunnlag for departementets videre behandling og endelige vedtak av reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet - Hønefoss.