Reguleringsplan for adkomsttunnel ved Nordby i Bærum på høring

Bane NOR og Statens vegvesen har lagt ut forslag til reguleringsplan for adkomsttunnel på Nordby i Bærum til offentlig ettersyn (høring). Høringsperioden avsluttes 9. januar 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planforslaget for hele Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ble lagt ut på høring i tidsperioden 19. april til 24. juni 2018. Fra høringen har det kommet inn flere gode forslag til endringer av planen. Dette har blant annet resultert i utredning av ny adkomsttunnel ved Nordby i Bjørumdalen (Skui), med tilhørende riggområde og påkobling til E16 i Bærum kommune. 

Mindre belastende for lokalmiljøet

Alternativet med ny adkomsttunnel ved Nordby vil redusere belastningen på landbruksarealer, er vurdert å være mindre belastende for lokalmiljøet og vil gi prosjektet en sikrere og bedre vegtilkobling mot eksisterende E16 enn dagens løsning. Som en følge av foreslått ny adkomsttunnel ved Nordby utgår planlagte adkomsttunneler ved Rustan og Kattås.

- At adkomsttunnel på Kattås utgår innebærer at det ikke blir massetransport langs Vestmarkveien og forbi Tanum skole, sier Maria Durucz, planleggingsleder i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Noe av massene som skulle vært tatt ut fra Kattås vil i stedet bli tatt ut på Nordby, men en del av det blir også tatt ut via adkomsttunnelene ved Reverud og Jong.

Planen er også tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner her. 

Forslaget til reguleringsplan med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser er tilgjengelig som papirutgave på:

  • Veiledningstorget i kommunegården i Sandvika og Bærum bibliotek, avdeling Sandvika.

Folkemøte
Det blir avholdt folkemøte på Skui grendehus i Bærum den 21. november fra kl. 18.00 til 20.00.

Merknader til planen
Frist for å komme med merknader til planforslaget er 9. januar 2019.
Merknader sendes skriftlig til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller på e-post til postmottak@banenor.no
Vennligst merk henvendelsen med «Saksnummer 201810678 - Ringeriksbanen og E16, Nordby – Høringsuttalelser».


Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til:
Halldis Skogen, nabokontakt i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 på mobil 920 60 012 eller e-post: halldis.skogen@banenor.no

Tidligere uttalelser og synspunkter til planarbeidet angående Nordby, som er sendt inn til Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 før 16. november, vil ikke bli registrert som merknader til planforslaget. Disse må eventuelt sendes inn på nytt hvis man ønsker at de skal registreres som

Under finner du høringsdokumentet, inkludert reguleringsplankartet (som ligger bakerst i dokumentet):