Prøveprosjekt for valg av brufundamentering på Mælingen

I begynnelsen av desember går Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 i gang med å teste fundamenteringsmetoder på Mælingen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det planlagt å bygge bruer over Mælingen, for både veg og jernbane. I planleggingsfasen ble det utført prøveboringer på hele strekningen fra Sandvika til Hønefoss, og disse viste at grunnforholdene på Mælingen er utfordrende. Derfor ble det besluttet å gjennomføre et prøveprosjekt på Mælingen som vil gi viktige svar på hvilke brufundamentering som skal velges. Testingen er et fullskalaforsøk, noe som betyr at vi skal teste ut fundamenteringsmetoden i full skala, slik vi ville gjort ved utbygging, men kun i et begrenset område.

I prøveprosjektet skal det testes to typer fundamentering, og det skal måles hvordan disse oppfører seg over tid.

- Målet er å få tilstrekkelig informasjon til å velge den mest optimale metoden å fundamentere bruene på, med tanke på anleggsgjennomføring, miljø og kostnader. Prøveprosjektet er altså med på å skape forutsigbarhet for bruarbeidet på Mælingen og reduserer risiko for gjennomføringen, forteller Gørild Malm Kristiansen, som er ansvarlig for prøveprosjektet på vegne av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Hvilke fundamenteringsmetoder skal testes?

På Mælingen er det mer enn 130 meter ned til fast fjell på flere steder. Over fjellet ligger det løsmasser som i hovedsak består av lag med sand, silt (avleiret slam) og leire. Det er dette som gjør grunnforholdene utfordrende. Når anleggsarbeidene starter er det planlagt å slå pæler ned i bakken på Mælingen, og foreløpig er dette beregnet til om lag 9 mil med stålpæler.

I prøveprosjektet er det å slå ned pæler den ene fundamenteringsmetoden som skal testes. Dette vil gi viktig informasjon om behovet for endelig antall pæler og hvor dypt disse må slås ned i grunnen. I tillegg vil vi få informasjon om hvor lang tid det tar å ramme ned pælene, noe som vil gjøre det enklere å anslå hvor lenge anleggstiden vil vare dersom det er denne fundamenteringsmetoden som velges. Den andre metoden som skal testes er fyllinger, og prøvefyllingene skal simulere vekten som tilsvarer brufundamentet. Dette skal gi svar på om det er mulig å fundamentere brua uten pæler.

Vi er svært opptatt av løsninger som gir minst mulig belastning for grunneierne, naboer og miljøet på Mælingen og samtidig spare penger. Er vi heldige kan vi redusere omfanget av pæler betydelig og kanskje slippe pæler i det hele tatt. Dette vil ha stor betydning for innbyggerne i nærheten.  

Møte med berørte naboer

Onsdag 14. november ble det avholdt et møte for naboer som blir berørte av prøveprosjektet. Det var rundt 30 naboer til stede, i tillegg til en rekke fagpersoner fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. I tillegg til å informere om hva prøveprosjektet innebærer og hvorfor det blir gjort, ble det fokusert på hvordan det vil påvirke dem som bor i nærheten.

- Vi vil ha fokus på å finne praktiske løsninger i samråd med de som bor på og i nærheten av Mælingen, sier Gørild Malm Kristiansen.

Arbeidet med prøveprosjektet starter opp i begynnelsen av desember 2018, og vil vare frem til senest 30. mars 2019. Målingene og tolkning av feltdata vil gå ut 2021.

Er du nabo til prøveprosjektet og har spørsmål? Ta kontakt med Halldis Skogen:

 

Her kan du se presentasjonen som ble brukt på nabomøtet i Hønefoss 14. november 2018: