Planlegging av nytt tettsted på Sundvollen

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er i full gang med folkemøter og åpne kontordager i forbindelse med høringsperioden for reguleringsplanen. Ett av de viktigste temaene i Hole kommune er utviklingen av et tettsted på Sundvollen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har levert forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og forslaget er nå på høring i de tre berørte kommunene. Ved Sundvollen i Hole kommune planlegger prosjektet å lage en utfylling i fjorden som skal danne grunnlaget for et tettsted.

- Vi lager ikke en utfylling i fjorden for å bli kvitt massene, slik mange tror. Fyllingen er nødvendig for å kunne utvikle et tettsted inntil den nye stasjonen. For at toget skal stoppe på Sundvollen, må vi ha et godt passasjergrunnlag. Det kan vi få ved å lage en utfylling med arealer for tettstedsutvikling nær stasjonen. I tillegg må eksisterende bebyggelse fortettes og stasjonen og utfyllingen må gjøres enkel å komme til for gående og syklende. sier planleggingsleder Tor B. Nilsen.

Mange muligheter for Sundvollen
Nylig møtte det opp over 200 mennesker på folkemøtet på Sundvollen hotell for å høre mer om planene for Ringeriksbanen og E16. Mange var opptatt av hvordan Sundvollen skal utvikles videre. Ikke alle er like begeistret for den forventede veksten i kommunen. I dag bor det litt over 1100 mennesker på Sundvollen, men med en togstasjon kan man forvente at innbyggertallet stiger med mange tusen mennesker på sikt. Nilsen viste flere illustrasjoner som eksempler på hvordan området kan se ut i fremtiden.

- Ett viktig premiss for utviklingen av området er at flere kan bruke stedet. Ved å legge til rette for både boliger, båt- og strandliv vil tilgjengeligheten til fjorden øke. Med turstier langs vannet og tilrettelagte badeplasser kan både unge og gamle bruke det flotte området mye mer enn i dag, sier Nilsen.

- Ved å sørge for større arealer til utbygging ved Sundvollen, hvor det allerede skal bygges vei- og jernbanebro og stasjon, kan man redusere utbyggingspress på andre verdifulle arealer i kommunen, legger han til.

Veien videre
Fellesprosjektet har i sitt forslag til reguleringsplan lagt inn en utstrekning på utfyllingen som kan inkludere flere forskjellige alternativer til størrelse på utfyllingen. KMD vil til slutt ta stilling til hvilken størrelse som skal legges til grunn i reguleringsplanen, men det er opp til kommunen å bestemme hvordan tettstedet skal utvikles. Dette vil skje senere gjennom en egen kommunal plan som vil gå mer i detaljer når det gjelder blant annet bebyggelse, veier plasser og grøntområder.