Mulighetsstudier for Sundvollen

Tre forskjellige arkitektkontorer har sett på hvordan en utfylling i Tyrifjorden kan bidra til at Sundvollen blir et velfungerende og spennende tettsted i framtiden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

En realisering av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 innebærer svært store statlige investeringer. Regjeringen har bedt transportetatene og lokale myndigheter om å bidra til at nytten av denne store investeringen blir best mulig. Dette betyr at det bør legges til rette for ytterligere tettstedsvekst rundt både Hønefoss og Sundvollen stasjon. Ved en fortetting rundt stasjonene økes trafikkgrunnlaget til jernbanen.

Fortetting rundt knutepunkt vil bidra til å oppnå målene om å minimere bilbruk, øke kollektivtransporten, og legge til rette for et grønnere og mer effektivt bomønster.

- ­På Sundvollen vil mange ha gang- og sykkelavstand til toget, samtidig som Tyrifjorden og Krokskogen er tett på. Fellesprosjektet har derfor støttet opp om en mulighetsstudie for hvordan Sundvollen kan se ut om mange år, sier Tor Bernard Nilsen i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Gode bidrag
I begynnelsen av 2017 nedsatte Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for arbeidet med mulighetsstudiene. I begge gruppene satt representanter for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Hole kommune, Statens Vegvesen og Fylkeskommunen.

Tre uavhengige arkitektmiljøer fikk i oppgave å se på en mulig utvikling av Sundvollen. Det var

  • LPO arkitekter i samarbeid med SLA Insam og Norsam,
  • Rejlers i samarbeid med Dronninga Landskap og Arkitema architects,
  • Norconsult som var invitert til å komme med forslag.  

Oppgaven var å visualisere by- og tettstedsutvikling og vise hvilke tettstedskvaliteter som ikke finnes i dag. Hensikten var å få en samling av forskjellige ideer.

Alle arkitektkontorene har fått presentere sine forslag til løsninger til politikere og holebygdinger på et åpent møte i kommunen.

Flere av forslagene har sammenfallende ideer og løsninger som kan brukes videre. Evalueringsgruppen mener LPOs prinsipp for utfylling gir det beste utgangspunktet med tanke på tettstedsutvikling, landskapstilpasning, offentlige gater og plasser og demping av inntrykket fra ny infrastruktur. I det videre arbeidet bør prinsippene i dette forslaget legges til grunn, men størrelse og utforming kan bli endret i videre detaljplanlegging.

Utfylling mot Steinsfjorden anbefales ikke, da dette ikke er nødvendig for tettstedsutviklingen.

Veien videre
Fellesprosjektet har brukt forslaget fra LPO som utgangspunkt for forslaget til reguleringsplan. Det betyr ikke at det blir den endelige løsningen, men vi har tatt utgangspunkt i størrelsen og formen på utfyllingen. Utgangspunktet for reguleringsplanen tilsier at det blir et minimalt inngrep i Steinsfjorden.

Fellesprosjektet har fått mange gode innspill fra parallelloppdragene. Det er fremdeles en del uavklarte temaer, som for eksempel hvordan Holevegen skal se ut. Grunnforholdene i fjorden og mulige negative konsekvenser for naturmiljøet vil også ha mye å si for hvordan utfyllingen vil se ut til slutt.