Korrigering av revidert forslag i Bærum

Det er adkomsttunnelene på Kattås og Rustan som har blitt tatt ut av den reviderte reguleringsplanen – ikke Reverud som det sto i brevet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den 5.12.2018 ble det sendt ut et brev om ettersyn av revidert forslag til reguleringsplan i Bærum kommune. I den opprinnelige teksten sto det at Kattås og Reverud blir tatt ut av reguleringsplanen. Det riktige skal være at Kattås og Rustan blir tatt ut av reguleringsplanen. Tekstbolken der feilen er følger i saken – ny og korrekt setning er markert med uthevet skrift:

Hva er nytt?

Planforslaget for hele prosjektet ble lagt ut på høring i tidsperioden 19. april til 24. juni 2018. Mange gode endringsforslag fra høringen har resultert i flere endringer i den foreslåtte reguleringsplanen for hele prosjektet. Følgende punkter har blitt endret i Bærum kommune:

Punkt

Beskrivelse

2.1

Det er gjort endringer i bestemmelsesområdene på Avtjerna for å sikre verdier og hensyn i de ulike områdene. Dette gjelder blant annet å fastsette maksimumshøyder på fyllinger, sikre områder for allmenn ferdsel og vilt osv.

2.2

Ny adkomsttunnel til jernbanetunnelen mellom Jong og Sundvollen ved Nordby. Som en følge av dette tas Kattås og Rustan, med tilhørende tiltak, ut av reguleringsplanen. Adkomsttunnel på Nordby har en egen høringsprosess for offentlig ettersyn, se prosjektets nettside (link under).

2.3

Reverud – Revidering av tiltak for trafikksikkerhet - ny planskilt kryssing (gangbru) på nordsiden av Tanumveien.

2.4

Jong – Nye trafikksikkerhetstiltak, trafikksikker kryssing av anleggsvei ut fra riggområdet på Jong og utvidelse av formålsgrenser ved adkomsttunnel og rigg- og anleggsområde.

2.5

Bjørnegårdssvingen – Forlengelse av gang- /sykkelveg for å bedre trafikksikkerheten.

2.6

Brenna – Masselagringsområdet med tilhørende tiltak tas ut av reguleringsplanen til fellesprosjektet.

2.7

Avtjerna sør – Nye arealformål og reguleringsbestemmelser innenfor området skal legge til rette for ny adkomstveg fra området Avtjerna sør til E16, sikre arealer for å kunne motta, lagre og bearbeide bygg- og anleggsavfall og tilhørende virksomhet og anlegg (ressursbank). Nye arealformål og reguleringsbestemmelser skal også legge til rette for midlertidig og permanent masselagring, foredling og rensing av overskuddsmasser, samt tilrettelegge for håndtering av overflate- og avrenningsvann og tilpasning til tilgrensende terreng.