Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 på høring

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Bane NOR og Statens vegvesen lagt ut forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss til offentlig ettersyn (høring). Høringsperioden avsluttes 24. juni 2018.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planen legger til rette for utbygging av 40 km nytt dobbeltspor mellom Jong i Bærum kommune og Hønefoss stasjon i Ringerike kommune, samt 16 km ny firefelts motorveg fra Høgkastet i Hole kommune til Ve i Ringerike kommune.

Planforslaget omfatter i tillegg også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, gang- og sykkelveger, midlertidige anleggsområder, samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det planlegges også støytiltak og vilttiltak med faunapassasjer under nytt dobbeltspor og motorveg.

Les kunngjøringsannonsen  her

Les hele informasjonsbrevet som er sendt til alle som er berørt av prosjektet her

Les informasjonsbrosjyre om reguleringsplanen her

Planen er også tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner her . Denne kartløsningen har mange 'lag' og det tar tid før all informasjon vises. Vær tålmodig! Kartet fungerer best i nettleseren Google Chrome.

Forslaget til reguleringsplan med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser er også tilgjengelig som papirutgave på:

  • Veiledningstorget i kommunegården i Sandvika og Bekkestua bibliotek
  • Servicetorget Hole Herredshus, Vik og Hole bibliotek
  • Servicetorget Ringerike rådhus, Hønefoss og Ringerike bibliotek

Merknader til planen

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 24. juni 2018.

Merknader sendes skriftlig til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller på e-post til postmottak@banenor.no

Vennligst merk henvendelsen med «Saksnummer 201803375 - Ringeriksbanen og E16 - Høringsuttalelser».

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til:

Arealplanlegger Marit K. Bjørke, mobil 959 27 896 eller bjorkm@banenor.no eller nabokontakt Halldis Skogen, mobil 920 60 012 eller skohal@banenor.no 

Mange av dokumentene er ekstremt store, og det lønner seg å laste dem ned lokalt på din egen maskin før du åpner dem.

Her finner du link til alle høringsdokumenter - inkludert teknisk dokumentasjon av planforslaget.

Under finner du høringsdokumentene: