Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 anbefaler liten utfylling på Sundvollen

Fellesprosjektet skal levere endelig forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars. Departementet får to forslag til utfylling ved Sundvollen, hvorav den minste blir anbefalt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

En liten utfylling legger til rette for tettstedsvekst med opp mot 6000 beboere på Sundvollen

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har sammen med flere andre aktører, som kommunen og fylkeskommunen, sett på mulighetene for å utvikle området rundt Sundvollen stasjon til et attraktivt tettsted. Utviklingen av tettsted rundt stasjoner er et ledd i moderne knutepunktsutvikling. Det er fordi man tar sikte på å minimere bilbruk, øke kollektivtransporten, effektivisere hverdagen og legge til rette for et grønnere og mer effektivt bomønster. Et av regjeringens mål med Fellesprosjektet er å spre noe av veksten i Osloområdet til Ringerike og Hole. Fellesprosjektet mener at et kompakt tettsted ved Sundvollen stasjon, delvis bygd på utfylt areal, er den planløsningen som best svarer ut dette målet.

Bane NOR ønsker i tillegg å øke passasjergrunnlaget for toget mest mulig. På bakgrunn av dette har prosjektet jobbet for en stor utfylling i sundet utenfor Sundvollen for å gi plass til mer tettstedsbebyggelse rundt stasjonen.

Høye kostnader og stor usikkerhet
Fellesprosjektet har etter en grundig gjennomgang av alle sider ved saken, konkludert med at kostnadene ved en stor utfylling blir for høye.

- På prosjektene i Statens vegvesen og Bane NOR er det et sterkt fokus på å holde kostnadene nede. Når vi har dukket ytterligere nede i detaljene ser vi at vi ikke kan forsvare ekstrakostnaden på den store utfyllinga. Dette er både av hensyn til prosjektets finansiering og fordi beregninger viser at det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt med eiendomsutvikling på utfyllinga, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Å bygge en stor utfylling i sundet vil ha høye kostnader. I tillegg er det knyttet stor usikkerhet til framtidige eiendomsforhold. Det vil ta lang tid å avklare hvem som skal eie grunnen, noe som kan påvirke framdriften til hele prosjektet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjør
Fellesprosjektet vil sende forslag til både stor og liten utfylling til departementet. Den store utfyllingen er den som best ivaretar ønsket om å tilrettelegge for tettstedsutvikling og har dessuten allerede vært på høring. Det vil være opp til departementet å avgjøre hva som skal bygges. 

- Uansett hva departementet beslutter når det gjelder størrelse på utfyllinga vil Sundvollen være et attraktivt sted for fortetting. Det finnes ledige arealer i områdene nær stasjonen som kan bebygges dersom kommunen ønsker det. Det blir nå opp til alle parter å samarbeide for å utvikle dette attraktive området videre, sier Klokkersveen.