Endringer i reguleringsplanen gir nye høringer

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 går inn i en tid med høringer som følge av endringer i reguleringsplanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I forbindelse med nye høringer blir det arrangert åpne kontordager og ett åpent møte i Bærum, Hole og Ringerike.

I oktober varslet Fellesprosjektet at overlevering av revidert reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble utsatt som følge av behandlingen av alle høringsuttalelsene. Mange av høringsuttalelsene var viktige, gode og faglig tunge, og har ført til noen endringer i reguleringsplanen. Enkelte av endringene er betydelige, mens andre er mindre. Størrelsen på endringen påvirker hva slags type høring forslaget legges ut på.

Ved endringer i revidert reguleringsplan skiller vi mellom full høringsprosess og begrenset høringsprosess. Full høringsprosess skjer når det blir foreslått endringer utenfor det området som opprinnelig var foreslått regulert, eller at de foreslås utenfor det det opprinnelige planvarslingsområdet. Endringene skal også være av et visst omfang. I en slik høring varsles endringene bredt og høringsperioden er lenger enn ved en begrenset høringsprosess. En begrenset høringsprosess skjer ved mindre endringer/justeringer av planforslaget. I slike tilfeller blir kun berørte grunneiere, kommuner og regionale aktører varslet direkte om endringene, og høringsperioden er kortere.

Når er høringsperiodene?

I Bærum kommune vil det legges ut endringer som medfører både full høringsprosess og begrenset høringsprosess. Høringsperiodene for disse endringene vil være:

  • Full høringsprosess (endring ved Nordby): 16. november 2018 - 9. januar 2019
  • Full høringsprosess (endring ved Avtjerna): 6. desember 2018 - 20. januar 2019
  • Begrenset høringsprosess (endringer ved Jong): 6. desember 2018 - 9. januar 2019

I Ringerike og Hole kommune er det kun endringer som medfører begrensede høringsprosesser. Høringsperiodene for disse er:

  •  Ringerike: 21. november - 14. desember 2018
  •  Hole: 17. desember 2018 - 21. januar 2019

 I tillegg til direkte varsling til grunneiere, kommuner og regionale aktører vil høringene annonseres i henholdsvis Budstikka og Ringerikes Blad den første dagen i høringsperioden. Denne dagen vil også relevant dokumentasjon legges ut på prosjektets nettsider, både som nyhetssak og i dokumentarkivet.

I tilknytning til høringene arrangerer Fellesprosjektet også et nabomøte og tre åpne kontordager:

  •  Nabomøte Bærum (vedrørende endring ved Nordby): Onsdag 21. november, kl. 18-20 (Skui vel)
  •  Åpen kontordag Ringerike: Onsdag 28. november, kl. 14-19 (Fossveien 9, Hønefoss)
  •  Åpen kontordag Bærum: Tirsdag 18. desember, kl. 14-19 (Den gamle stasjonsbygningen, Sandvika stasjon)
  •  Åpen kontordag Hole: Torsdag 10. januar, kl. 14-19 (Vik Herredshus, Hole)