Endringer i Bærum

Færre blir berørt av massetransport og det blir bedre sikkerhet for myke trafikanter etter at forslaget til reguleringsplan er blitt revidert.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er planlagt ny gang- og sykkelvei langs Slependveien, i Bjørnegårdssvingen.

Det har kommet inn mange og gode høringsinnspill i Bærum. Mange av innspillene har ført til endringer i reguleringsplanen. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 foreslår å minke antall adkomsttunneler totalt sett. Det innebærer å ta adkomsttunnelen på Rustan ut av planen, og at adkomsttunnelen ved Kattås tas ut og erstattes med en adkomsttunnel ved Nordby i Bjørumdalen. Ved Nordby vil det bli en bedre kobling til dagens E16 og færre vil merke massetransporten. Ved å ta ut adkomsttunnelen på Kattås vil det ikke bli massetransport i Vestmarkveien og forbi Tanum skole. Massene som skulle kommet ut på Rustan og ved Kattås, fordeles nå på Nordby og på Reverud/Jong i stedet. Den mengden masser som totalt sett fraktes fra Jong, gjennom Bjørnegårdssvingen og ut på hovedveinettet, vil totalt sett bli mindre enn ved det opprinnelige planforslaget.

Flere trafikksikkerhetstiltak

- Prosjektet har fått utført to uavhengige trafikkrisikovurderinger av et eksternt team fra Statens vegvesen. Det har ført til at vi har vurdert nye tiltak som vil gjøre Reverud, Bjørnegård og Jong tryggere for myke trafikanter, og flere av disse tiltakene beskrives i det reviderte planforslaget, sier planleggingsleder Maria Durucz.

Et av tiltakene er en ny, midlertidig gang-/sykkelbro som skal gå langs nordsiden av Tanumveien, parallelt med riggområdet på Reverud. Broen vil da plasseres slik at gående og syklende slipper å krysse over på andre siden av Tanumveien, men kan komme seg trygt forbi uten fare for å møte kryssende anleggstrafikk på vei ut fra riggområdet.

Langs Slependveien, der anleggstrafikken kommer ut fra jordet ved Jong, legges det også inn krav om at det skal etableres en ny over-/undergang for å unngå at gående, syklende og anleggstrafikk møtes. Dette er tiltak som Fellesprosjektet pålegger entreprenøren å utføre før det kan kjøres masser ut fra riggområdet. Det blir heller ikke massetransport langs Lars Jongs vei.

I Slependveien blir det ca. 250 meter med ny gang- og sykkelveg i Bjørnegårdsvingen – en forlengelse av gang-/sykkelvegen som er der i dag. Dette er med å senke trafikkrisikoen langs denne vegstrekningen. I området rundt rundkjøringen ved Kiwi er plangrensen utvidet slik at vi senere skal kunne legge inn trafikksikkerhetstiltak som er nødvendige.

Her finner du lenke til revidert forslag til revidert reguleringsplan for Bærum 

Ny bruk av Avtjerna

Avtjerna er et stort og langstrakt område som er ment for massehåndtering og -bearbeiding, riggområde, én adkomsttunnel med mer. Det kan også være et mulig sted for bolig- og kontorrigg for anleggsarbeidere.

I området rundt skytebanen har vi krympet riggområdet for å øke avstanden mellom riggområdet og naboene. Selve skytebanen er nå tatt ut av planen slik at driften kan fortsette også under anleggsperioden. Det skal ikke være masselagring eller støyende aktiviteter i dette området, som omtales som «Skytebanen» i planen.

I området som kalles «Avtjerna nord» har prosjektet trukket adkomsttunnelen lenger bort fra Avtjernamyra, og vi jobber med tiltak for å bevare myra.

- Vi har jobbet mye med hvordan massehåndteringen skal foregå i det vil kaller Avtjerna nord og midt. Vi har bevisst lagt opp til en underkapasitet på permanent lagring, som et incentiv til å finne andre samfunnsnyttige formål for tunnelmasser, sier Durucz.

Den sørlige delen av Avtjerna er gjort om til en såkalt «ressursbank» i samarbeid med Bærum kommune. Det betyr at området kan brukes til å håndtere, prosessere, sortere og mellomlagre byggeråstoff og tunnelmasser. For eksempel kan tunnelstein gjenbrukes, etter at den har blitt renset eller knust, og sendt ut i markedet igjen.

I tillegg til endringer på Avtjerna er hele kryssløsningen langs eksisterende E16 ved avkjøringen til Lorangmyr endret. Denne endringen er gjort for å kunne håndtere grensesnitt mellom Statens vegvesens prosjekt Bjørum-Skaret, Fellesprosjektet og etablering og drift av ressursbank på Avtjerna sør. På grunn av etablering av permanent ressursbank, høye midlertidige fyllinger og langvarig, tung anleggsvirksomhet er seks bebygde eiendommer foreslått innløst. Prosjektet mener at belastningen med støy, anleggsvirksomhet og massehåndtering over lang tid, blir for stor for dem som bor her, i tillegg til at den nye vegløsningen krever mer arealer enn det som var vist i opprinnelig planforslag.

Her finner du lenke til revidert forslag til reguleringsplan for Avtjerna