De reisende blir vinnerne med Ringeriksbanen og ny E16

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har oversendt forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Planen viser i detalj forslag til trasé for ny E16 og Ringeriksbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Vi har levert et godt og gjennomarbeidet forslag til reguleringsplan. Dette er en viktig milepæl, og nå ser vi fram til departementets behandling og vurdering av planen, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Sparer reisetid
Fellesprosjektet omfatter 40 km med dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss (Ringeriksbanen), samt 15 km med ny E16 fra Høgkastet ved Sundvollen til Hønefoss.

Ringeriksbanen vil gi en reisetid fra Sandvika til Hønefoss på 20 minutter, med stopp på Sundvollen. Det er 50 minutter raskere enn i dag. Det knytter Ringeriksregionen sterkt sammen med bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo.

Byggingen av ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss vil gi økt vegkapasitet og løse dagens køproblemer. Firefelts motorveg med atskilt midtdeler gjør veien mye tryggere. Vegen vil også være mindre utsatt for stenging, fordi man ved planlagt vedlikehold og uønskede hendelser har større fleksibilitet. På strekningen fra Sundvollen til Hønefoss blir reisetiden halvert.

God måloppnåelse
Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen hvor samfunnsmålet er et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter sammen bo- og arbeidsområder i Osloregionen. Fellesprosjektet har god oppnåelse av de mål som er satt for InterCity-prosjektet. En dobbeltsporet jernbane fra Sandvika til Hønefoss gjør at togene kan gå mye oftere enn i dag. Når banen står ferdig er planen å kjøre InterCity-tog mellom Oslo og Hønefoss hver halvtime og mellom Bergen og Oslo hver annen time.

Ringeriksbanen vil redusere reisetiden mellom Oslo og Bergen med én time. Det har vært et viktig mål. Medregnet en planlagt innkorting på Vestlandet på strekningen Arna-Stanghelle, blir total reisetid bare fem timer og tjue minutter.  

Når Ringeriksbanen står ferdig er planen å kjøre InterCity-tog mellom Oslo og Hønefoss hver halvtime

Anbefaling
To steder anbefaler Fellesprosjektet å sende to forskjellige løsninger på høring. Det ene omhandler kryss eller ikke kryss på Helgelandsmoen og det andre er linjeføringen for både veg og bane over Mælingen; om det skal velges lang bru eller to kortere bruer kombinert med fylling. 

Et motorveikryss på Helgelandsmoen vil være positivt for den lokale trafikken i området, men har liten nasjonal og regional betydning. Av kostnadshensyn anbefaler ikke Fellesprosjektet å bygge krysspå Helgelandsmoen.

Over Mælingen vil en lang bru være noe mer skånsom mot omgivelsene, men den er mye dyrere enn to kortere bruer med fylling. Prosjektet anbefaler derfor alternativet med to kortere bruer og fylling over Mælingen.

Grønne fond
Prosjektet reetablerer landbruksarealer som midlertidig blir beslaglagt av anleggsarbeidet. I tillegg opprettes det et fond som skal finansiere nydyrking. Dette vil bli administrert av det kommunale landbrukskontoret.  

For å kompensere for de negative konsekvensene vi ikke klarer å bøte på, etableres et friluftsfond finansiert av prosjektet, og som disponeres av Hole og Ringerike kommuner i samarbeid med friluftsorganisasjonene. Fondet skal brukes til å styrke friluftslivet i kommunene. Det legges opp til at kommunene planlegger og gjennomfører friluftslivstiltakene. Prosjektet har også utarbeidet en plan for økologisk kompensasjon. Den peker på tiltak som skal kompensere for inngrep i særlig verdifulle naturområder.

Videre prosess
Regjeringen har bestemt at planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Det betyr at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet, og som skal vedta reguleringsplanen. KMD bestemmer når forslaget til reguleringsplan skal på høring. Trolig vil det skje i løpet av våren 2018.

For mer informasjon kontakt:

Kommunikasjonsansvarlig Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Lisbet Botnen, mobil 900 34 970, lisbet.kierulf.botnen@banenor.no  
Kommunikasjonsrådgiver Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Halldis Skogen, mobil 920 60 012, halldis.skogen@banenor.no 

Fakta om prosjektet

  • 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss
  • Togene skal gå i 250 km/t
  • Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 kilometer tunnel nordvest for Sundvollen
  • Mange store bruer, kulverter og andre konstruksjoner
  • Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen
  • Total ombygging av Hønefoss stasjon
  • 15 kilometer firefelts Europaveg mellom Høgkastet ved Sundvollen og Hønefoss. Vegen vil få fartsgrense 110 km/t
  • I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021
  • Antatt ferdig i 2028

Nederst på siden ser du liste over alle dokumenter som ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag 9. februar.  OBS! Mange av filene er svært store, og bør lastes ned lokalt for optimal bruk.