233 høringsuttalelser totalt

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har mottatt 233 høringsuttalelser til forslaget til reguleringsplan. Det er inkludert høringsuttalelsene som kom fra dem som fikk utsatt fristen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet med høringen er gjennomført av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, men siden dette er en statlig reguleringsplan er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet, og skal vedta den endelige planen.

- Gjennomgangen av høringsuttalelsene er en svært viktig del av arbeidet med reguleringsplanen, så det skal gjøres grundig, sier leder for plan og samfunnskontakt i Fellesprosjektet, Knut Sørgaard.

- Mange viktige spørsmål for både Ringerike, Hole og Bærum blir tatt opp i uttalelsene. Anleggsgjennomføring, trafikksikkerhet og miljø er noen sentrale stikkord. Det blir en krevende høst med å behandle og kommentere dette, sier han.

Omfattende arbeid i høst
Fellesprosjektet synes ikke tallet på høringsuttalelser er spesielt høyt.

- Det er en stor reguleringsplan som berører mange mennesker, og det er gjort mange krevende avveininger mellom ulike interesser. Så vi synes ikke antall høringsuttalelser er spesielt høyt. Det er naturlig at mange er engasjert i dette, sier Sørgaard.

Fellesprosjektet er i gang med å gå gjennom og vurdere høringsuttalelsene. Det er et omfattende arbeid som tar flere måneder. Ut på høsten skal alt materialet sendes over til departementet som da kan starte med sluttbehandlingen av reguleringsplanen.  

Under finner du alle høringsuttalelsene samlet - gruppert etter geografi og type avsender: