Takk for innspill til planprogram

Det er mange som har merknader til planprogram for Ringeriksbanen og E16. Vel 130 innspill fra privatpersoner, myndigheter og organisasjoner ble sendt inn før fristen 10. januar. Summerer vi antall sider blir det ca. 1000.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I tiden etter høringsfristen har prosjektet jobbet med å gjennomgå kommentarene.
- Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 takker for alle innsendte merknader. Vi setter pris på at prosjektet engasjerer både lokalt, regionalt og nasjonalt. Innspillene har gitt oss nyttige synspunkter på forslag til planprogram samt relevante opplysninger som vi tar med oss videre i planarbeidet, understreker leder for planprosess og samfunnskontakt Knut Sørgaard.

Geografisk fordeler over  ¾ av innspillene seg på avsendere med tilhørighet i en av de tre kommunene Bærum, Hole og Ringerike. Vel halvparten av merknadene er sendt inn av privatpersoner. Resten fordeler seg på 15% fra offentlige myndigheter og 35% fra ulike organisasjoner.Tidlig i mars skal prosjektets endelige forslag til planprogram oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for vedtak.
- Alle synspunkter og innspill blir håndtert som en del av merknadsbehandlingen. Vi vil sende alle innspill, et merknadsdokument med våre kommentarer og forslag til revidert planprogram til KMD. Departementet fastsetter det endelige planprogrammet. Trolig vil dette være klart noe etter påske, sier Knut Sørgaard.

Alle merknader er gjort tilgjengelig på prosjektets hjemmeside i Plan- og dokumentarkivet.