Strekningen Skaret-Høgkastet på høring

Statens vegvesen har, i samarbeid med Hole kommune, det siste året arbeidet med reguleringsplanen for strekningen. Denne er nå sendt ut på høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Strekningen E16 Skaret - Høgkastet er en del av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, men er den eneste delstrekningen som skal planlegges og gjennomføres som et eget vegprosjekt i regi av Statens vegvesen.

Reguleringsplanen for strekningen er nå på høring med høringsfrist 23. oktober 2017. Du kan lese mer om hvordan du kan bidra med innspill og forslaget til reguleringsplan her.

Om prosjektet
E16 skal utvides fra to- til firefelts veg, med fartsgrense 110 km/t, på strekningen. Den nye vegen blir liggende i og nær dagens E16. I tillegg blir deler av dagens E16 endret til lokalveg mellom fv. 285 ved Homledal og fv. 155 ved Sønsterud.

Hele strekningen er på 8,7 kilometer, hvor 5, 1 kilometer er veg i dagen. De resterende kilometrene blir fordelt på to tunneler. I sør starter strekningen med en ny toløps tunnel ved Homledal, som skal erstatte dagens Skarettunnel. Denne tunnelen blir 3,2 kilometer lang. Det sørgående løpet skal kobles på den eksisterende Nestunnelen og bruke ca. 740 meter av denne. Nordre inngang blir på samme sted som dagens Nestunnel. Den andre tunnelen på strekningen kommer ved Hvalpåsen og blir ca. 400 meter lang.

Strekningen mellom Skaret–Høgkastet skal finansieres med statlige midler og bompenger.