Stasjon og mulig utbygging av et større tettsted på Sundvollen

Flere avisinnlegg i sommer har handlet om vekst i Hole kommune. I dette innlegget svarer Fellesprosjektet på hva som er våre tanker om utviklingen av et tettsted på Sundvollen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når Ringeriksbanen står ferdig vil det ta 10 minutter med toget fra Sundvollen til Sandvika, og om lag 25 minutter til Oslo S. Slik vil Sundvollen og resten av Hole og Ringerike bli knyttet tettere til Osloområdet. En sentral målsetting for Regjeringen med utbygging av en høyhastighetsbane som dette, er å spre veksten i Osloområdet. Slik ønsker man å avlaste trykket på Oslo, samt at flere distrikter kan høste positive virkninger av veksten. En times kortere togreise Oslo-Bergen er en annen viktig effekt av Ringeriksbanen.

Storsamfunnet vil bruke over 20 milliarder på Ringeriksbanen. Regjeringen har bedt transportetatene og lokale myndigheter om å bidra til at nytten av denne store investeringen blir best mulig. Dette betyr at det bør legges til rette for ytterligere tettstedsvekst rundt både Hønefoss og Sundvollen stasjon.

Passasjergrunnlaget for Sundvollen stasjon er lite, klart under det man har ved stasjonene ellers i Intercity-systemet på Østlandet. Sundvollen er her i en særstilling, fordi det skal etableres en stasjon på et sted der det tidligere ikke har gått tog. Sundvollen har mange etterspurte bokvaliteter, og med den korte reisetida fra Oslo er det grunn til å tro at mange gjerne vil bosette seg her.

Fortetting gir god miljøeffekt
Den nye jernbanen kan følgelig bidra til en kraftig vekst for Hole-samfunnet. Dette reiser selvsagt mange spørsmål. Vi mener at det er i samsvar med nasjonal areal- og transportpolitikk å styre denne veksten til nærområdet omkring stasjonen. Det vil bidra til å oppnå målene om å minimere bilbruk, øke kollektivtransporten, og legge til rette for et grønnere og mer effektivt bomønster. Mange vil ha gang- og sykkelavstand til toget, samtidig som folk kan bo med Tyrifjorden og Krokskogen tett på. Derfor har vi støttet opp om mulighetsstudiet for hvordan Sundvollen kan se ut om noen 10-år.

Dersom man ikke vil legge til rette for denne veksten på Sundvollen, er faren stor for et betydelig utbyggingspress på andre arealer i Hole. Da kan vi risikere at verdifulle arealer for jordbruk og natur blir nedbygd. En slik spredt utbygging som ikke er koordinert kan også bli krevende økonomisk for kommunen.

Feil om befolkningsvekst
Ingeborg Bech hevder i Ringerikes blad 26. juli at Bane NOR har krevd en befolkningsvekst på ca. åtte prosent. Dette er feil. Vi har ikke krevd noen bestemt vekst i det hele tatt. Ett annet tema er at kostnadene for veksten vil måtte betales av dagens innbyggere. Det normale i dag er at kostnader til opparbeiding av nye boligområder blir belastet boligkjøperne. Kommunens kostnader vil i hovedsak være knyttet til oppvekst og helse/omsorg. Hole kommune kan sikkert høste erfaringer fra tilsvarende kommuner som har hatt en stor befolkningsvekst.

Ny E16 og Ringeriksbanen vil bidra til endringer i Holesamfunnet. Kommunen har klare oppgaver knyttet til å styre veksten slik at nytten både lokalt og nasjonalt blir best mulig, samtidig som kommunens egenart og arealkvaliteter blir ivaretatt. Arealplanlegging er kommunenes ansvar og Bane NOR vil eller kan ikke ta dette ansvaret. Debatten omkring dette er viktig, og Bane NOR vil samarbeide med kommunen innenfor våre ansvarsområder. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å følge opp Regjeringens målsettinger om best mulig nytte av investeringene i samferdsel

 

Knut Sørgaard, leder for planprosesser og samfunnskontakt
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Ringerikes Blad 21. august 2017