Reguleringsplanen for E16 Skaret – Høgkastet vedtatt

Mandag 11. desember sa kommunestyret i Hole ja til reguleringsplanen for E16 Skaret-Høgkastet. Vegstrekningen er en del av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Skaret-Høgkastet omfatter 8,7 kilometer veg fra Skaret, rett nord for Sollihøgda, til Høgkastet, før Sundvollen. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for denne strekningen, som er  skilt ut som et rent vegprosjekt. Vegen går videre over Kroksundet og over til Vik. Der møtes veg og jernbane og følger samme trasé et stykke inn mot Hønefoss.

Bompenger neste

 – Nå som reguleringsplanen er vedtatt jobbes det med å legge fram en sak for Stortinget, en såkalt bompengeproposisjon, som vi håper kan bli vedtatt våren 2019, forteller Arvid Veseth i Statens vegvesen.

En bompengeproposisjon er en omfattende prosess som beskriver alle sider ved prosjektet. Den må gjennom politisk behandling på ulike nivåer og er Stortingets beslutningsgrunnlag for å bevilge penger til bygging av bompengefinansierte vegprosjekter.

Hvis Stortinget godkjenner en slik bompengeproposisjon i 2019 kan det gå mot byggestart for E16 Skaret-Høgkastet i perioden 2021/22. Forventet byggetid er tre-fire år.

Rekordrask planbehandling

Behandlingen av planen for ny E16 Skaret-Høgkastet har gått med ekspressfart.

 – Det er nok flere forhold som er årsak til at det har gått så fort. En av de viktigste er at vi har mange gode medarbeidere, svarer Tore Bjørkøyli, som er prosjektleder for E16 Skaret-Høgkastet.

Bjørkøyli trekker fram det gode  samarbeidet med Hole kommune som en årsak til at prosessen har gått bra.  Han mener også at det internt har vært veldig driv og entusiasme i en bredt sammensatt faggruppe. Bjørkøyli mener det har vært viktig å ha med gode fagfolk med lang erfaring fra bygg- og driftsmiljøene allerede i tidlig planfase. Gruppa har jobbet godt og effektivt sammen, med en god blanding av disiplin, godt humør og stå-på-vilje.

1. februar sendes forslag til reguleringsplan for hele Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16  til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning før høring.