Informasjonsmøte på Ringerike

Bane NOR møtte naboer og berørte rundt Sørum, Storskjæringa og Tolpinrud for å informere om de foreløpige planene for området.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Mellom 80 og 90 personer møtte opp på Hønefoss videregående skole for å høre status for prosjektet. Et av hovedtemaene var den planlagte togparkeringen (hensetting) på Tolpinrud.  Hensetting er et parkeringsområde for tog hvor togene kan stå over natten, og også få utført vask og service. Togparkering er en forutsetning for at Bane NOR skal kunne tilby et godt togtilbud. 

Konstituert prosjektsjef, Ivar OIsen, og leder for planprosesser og samfunnskontakt, Knut Sørgaard, fortalte at 9 steder har vært vurdert som mulig lokalitet over lang tid. Bane NOR satt til slutt igjen med to alternativer, Pålsgård og Tolpinrud. Disse har vært vurdert opp mot hverandre, og konklusjonen er at Tolpinrud samlet sett har færrest negative konsekvenser.

Støydempende tiltak
Foreløpige støyberegninger viser at det vil bli begrenset med støy for de fleste i området. Bane NOR er opptatt av å minimere ulempene for de som bor i nærheten, og vil utføre mange beregninger i flere perioder. Vi vil utføre støydempende tiltak der det blir nødvendig.

I Storskjæringa ligger det foreløpig an til at Bane NOR anbefaler at det bygges en kulvert for å stabilisere grunnen. Ytterligere grunnundersøkelser vil bli foretatt utover høsten for å være sikker på hva slags grunnforhold det er i området.