Fortsatt høyt tempo med forslaget til statsbudsjett

Forslaget til statsbudsjett gir Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mulighet til å holde høyt trykk på de aktivitetene som er viktige for framdriften til prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Torsdag 12. oktober la regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2018. I forslaget fikk Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 tildelt 576 millioner kroner til planlegging av dobbeltspor fra Sandvika til Hønefoss og firefelts E16 fra Høgkastet til Hønefoss. Planlagt oppstart er i 2021.

- For å rekke byggestart i 2021 er vår viktigste milepel å få vedtatt reguleringsplanen i løpet av 2018, og dette er det midler til i forslaget til budsjett, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Mange oppgaver framover
Ringeriksbanen skal bygges i et område hvor det ikke finnes jernbane fra før, og det må derfor gjennomføres mange ulike undersøkelser av terrenget. Fra Kroksund og nordover planlegges Ringeriksbanen og E16 i felles trase, med både tunneler i fjell, nedgravde betongtunneler og strekninger i dagen. I forslaget til statsbudsjett er det avsatt tilstrekkelige midler til å gjennomføre et stort volum av grunnundersøkelser.

 - Grunnundersøkelser er viktig for å styrke den tekniske planen, og bidra til å redusere usikkerhet i prosjektet. Vi vil fortsette med grunnundersøkelser fram til vi sender ut konkurranse for bygging, sier Klokkersveen.

Det er også avsatt midler til å videreføre arbeidet med arkeologiske undersøkelser, starte arbeidet med arkeologiske utgravinger og grunnerverv, samt å starte arbeidet med konkurransegrunnlag, og alle nødvendige utredninger som grunnlag til søknader.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal levere forslag til reguleringsplan 1. februar. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet og som skal vedta reguleringsplanen til slutt.