Fellesprosjektet skal utrede Avtjerna

Samferdselsdepartementet har bedt om at Jernbanedirektoratet og Bane NOR vurderer en stasjon ved Avtjerna. Fristen er 1. oktober.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Transport- og kommunikasjonskomiteen har i behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029 bedt om at Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vurderer å etablere en stasjon på Avtjerna i Bærum kommune, mellom Sundvollen og Sandvika.

- Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil derfor i tiden framover jobbe med å utarbeide en rapport som svar på dette, sier leder for planprosesser og samfunnskontakt, Knut Sørgaard.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 fikk i begynnelsen av 2016 en bestilling der planoppgaven for hele prosjektet var beskrevet. Bestillingen omtalte to hovedalternativer, enten en dagsone nær Avtjerna som gjør det mulig å bygge en framtidig stasjon, eller en sammenhengende lang tunnel i dypere linje, som ikke legger til rette for stasjon. 

Valget falt på en sammenhengende tunnel fra Jong i Bærum til Sundvollen i Hole. Denne tunnelen vil passere Rustan omkring 50 m under overflaten for å unngå for bratt stigning i tunnelen.

- Vi har vektlagt jernbanetekniske hensyn fordi det er høyst usikkert om det noen gang kommer bebyggelse på Avtjerna. Det er også usikkert om en ev. stasjon ved Rustan vil ligge gunstig til i forhold til et eventuelt boligområde på Avtjerna, sier Sørgaard.

En sammenhengende tunnel er først og fremst valgt ut fra to hensyn:

  • Geologien på hele tunnelstrekningen er svært krevende, med stor fare for å få store vannmengder inn i tunnelen under bygging. Derfor er det viktig for oss å finne en trasé som er minst mulig krevende å bygge. En stasjon midt i dette vanskelige geologiske området vil gjøre at vi blir mer låst med tanke på å finne den beste traséen.  Ved å bygge en lang tunnel kan man lettere unngå de vanskeligste områdene.  
  • En eventuell dagsone ved Rustan vil medføre en stigning på jernbanen på om lag 20 promille fra Jong til Rustan. I vårt regelverk er det ønskelig med en maksimal stigning på 12 promille. En stigning på 20 promille medfører høyere energiforbruk og vanskelige forhold for godstog.