Ringeriksbanen og E16: Kontrakt inngått med rådgiver

Jernbaneverket signerte 15. juni kontrakt for rådgivningstjenester for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 med Norconsult AS, Asplan Viak AS og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, som danner et eget aksjeselskap for dette oppdraget.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- En viktig brikke nå i planleggingsfasen er på plass med denne kontraktsinngåelse, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger. Fra venstre: daglig leder Øyvind Mork, Asplan Viak, daglig leder Trond Hagen, Aas-Jakobsen, jernbanedirektør Elisabeth Enger, Jernbaneverket og konsernsjef Per Kristian Jacobsen, Norconsult. (Foto: Jernbaneverket)

-Med å signere kontrakt med dette felles selskapet har vi nådd en viktig milepel som også markerer en oppstart med detalj- og reguleringsplanarbeidet, sa prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

- Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har allerede markert seg som et foregangsprosjekt. Fellesprosjektet er et prosjekt som det stilles store forventninger til fra myndighetene særlig med tanke på rask gjennomføring og kostnadsstyring, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger under kontraktsinngåelsen.

Teamet som er tildelt rådgiveroppdraget vil etablere et eget aksjeselskap som vil ha ansvar for planlegging og prosjektering. Arbeidet settes i gang umiddelbart.  

Et stort og viktig prosjekt

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen der Jernbaneverket har hovedansvaret. Fellesprosjektet skal bygge om lag 40 kilometer ny jernbanetrasé fra Sandvika til Hønefoss over Sundvollen, samt ny fire felts motorvei på E16 fra Høgkastet ved Kroksund til Hønefoss. Ambisjonen er byggestart i 2019 og åpning for trafikk i 2024. Regjeringen har besluttet at prosjektet skal reguleres ved hjelp av statlig plan med konsekvensutredning. Vegstrekningen E16 Skaret – Høgkastet er et rent vegprosjekt i regi Statens vegvesen som en kommunal reguleringsplan og er ikke er en del av fellesprosjektet, men rådgiverkontrakten inkluderer rådgivning også på denne strekningen.

– Samferdsel er et svært viktig satsningsområde for oss, og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er blant de største rådgivningsoppdragene innen samferdsel som har vært utlyst i Norge. Vi har lang og god erfaring innen vei og jernbane. Sammen utgjør vi tre samarbeidspartnere et svært godt lag når det gjelder både kompetanse og kapasitet, og vi gleder oss til å løse dette viktige samfunnsoppdraget, sa Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult.