Ringeriksbanen: Kvalitetssikring støtter utredningene

- Utredningene fra Jernbaneverket og Statens vegvesen om Ringeriksbanen er gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er Dovre Group og Transportøkonomisk institutt som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har kvalitetssikret de tre utredningene fra Jernbaneverket og Statens vegvesen om Ringeriksbanen.

I all hovedsak støtter kvalitetssikringen opp under tilrådingene som er gitt i utredningsarbeidet. Blant annet betyr dette at strekningen Sandvika - Hønefoss bør bygges ut med dobbeltspor og at traseen bør gå over Krosund i stedet for via Åsa.

Bedre samfunnsøkonomi
I kvalitetssikringsrapporten kommer samfunnsøkonomien i Ringeriksbaneprosjektet bedre ut enn i etatenes utredning. Jernbaneverket og Vegvesenet kom fram til en byggekostnad på 19,7 milliarder og en netto nåverdi på -15,7 milliarder, mens Dover Group og TØI har kommet fram til en byggekostnad på 19 milliarder og en netto nåverdi på -10,9 mlliarder, det vil si nesten fire milliarder bedre.

-Kvalitetssikringsrapporten blir en viktig del av grunnlaget når regjeringen skal ta stilling til videre planlegging og trasé for Ringeriksbanen, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Felles prosjekt?
Dersom veg og bane bygges ut felles, viser kavlitetssikringen at netto nytte for tiltaket også øker med med om lag 4 milliarder kroner. Nettoverdien blir tilnærmet lik for utbygging av veg og bane sammen som verdien av jernbaneutbygging alene. Kvalitetssikringen viser at et felles prosjekt for utbygging av E16 og Ringeriksbanen kan gi innsparinger på mellom 50 og 300 millioner kroner. Det er noe lavere enn i rapportene fra Statens vegvesen og Jernbaneverket. Men kvalitetssikrerne mener i likhet med de to etatene at det er nødvendig med felles planlegging av ny veg og bane på strekningen.