Registreringer og undersøkelser for kartlegging

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil i nær fremtid utføre ulike registreringer og undersøkelser for kartlegging av terreng/grunnforhold langs dagens foreslåtte trasé for ny bane og veg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon: Jernbaneverket/Statens vegvesen)

Iht. Matrikkelloven § 41 varsles herved enkle registreringer som befaringer m/kartlegging, innmåling av bergblotninger og generell oppmåling. Representanter fra prosjektet, våre rådgivere og samarbeidspartnere vil utover høsten gjennomføre nevnte tiltak.

For grunnundersøkelser der det er aktuelt å benytte maskiner for blant annen boring i løsmasser og berg, vil aktuelle grunneiere alltid bli kontaktet i forkant for nærmere avtaler. Ved undersøkelser på dyrket mark vil disse tilstrebes utført etter at innhøstingen er ferdig.

Arkeologiske undersøkelser er allerede igangsatt og kontakt med berørte grunneiere er opprettet.

Disse undersøkelsene er svært viktig for den videre planleggingen og optimalisering av endelig linje/trasé. Vi håper derfor på forståelse og samarbeid i denne prosessen.