Planprogram for Ringeriksbanen og E16 på høring

Planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 legges nå ut til høring. Alle som ønsker det kan komme med synspunkter, innspill eller opplysninger man mener Jernbaneverket og Statens vegvesen bør kjenne til. Frist for å sende inn merknader er 10. januar 2017.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planprogrammet for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Høgkastet og Hønefoss er det første steget i planleggingen av det store vei- og jernbaneanlegget. Gjennom programmet blir det bestemt hvilke temaer som skal utredes videre, og det blir fastslått hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Det er Jernbaneverket og Statens vegvesen som har utarbeidet forslag til planprogram. Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. Planarbeidet berører kommunene Bærum, Hole og Ringerike.

Reisetiden mellom øst og vest reduseres
Ringeriksbanen og E16 er et viktig prosjekt for Regjeringen, som har ambisjon om byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Ringeriksbanen inngår i InterCity satsingen. Den nye jernbanestrekningen fra Sandvika til Hønefoss skal korte inn reisetiden med tog fra Bergen til Oslo med ca. 50 minutter. Ny firefelts europaveg vil, sammen med dobbeltsporet jernbane, knytte Ringeriksregionen og Osloområdet tettere sammen og gi et felles bo- og arbeidsmarked.

Dine innspill er viktige
Alle som ønsker det kan komme med synspunkter og innspill til planprogrammet.

Merknader sendes innen 10. januar 2017 til: Jernbaneverket, Postboks 4350, NO- 2308 Hamar, eller epost: postmottak@jernbaneverket.no. Merk innspillene til oppstartsvarsel og planprogram med «Ringeriksbanen og E16, saksnummer 201611133».

Åpne møter og åpne kontordager
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 inviterer i november og desember til åpne møter. Her vil planprogrammet bli presentert og det vil bli anledning til å stille spørsmål. For informasjon om tid og sted for de åpne møtene og åpne kontordager følg denne lenken.

Møtene er åpne for alle. Det er ikke nødvendig med påmelding.