Ønsker å sikre vannkvaliteten i Steinsfjorden

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal kartlegge mulige effekter av å bygge ny bro over Kroksund mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden. Samtidig skal prosjektet foreslå mulige tiltak for å opprettholde eller forbedre vannkvaliteten i fjorden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette kom frem på et møte Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 hadde med Steinsfjordutvalget torsdag.

Steinsfjorden er en fjordarm av Tyrifjorden og er et viktig rekreasjonsområde for innbyggerne i kommunene Hole og Ringerike.  Steinsfjorden er næringsrik, med et rikt dyre- og planteliv. Vannkvaliteten kjennetegnes ved høye verdier for næringssalter og perioder med oksygensvikt i dypvannet. Kroksundet ligger rett vest for Sundvollen, og det er antatt at dette smale sundet begrenser vannutskiftingen mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden.  Den nye traseen for tog er planlagt å krysse ved Kroksund parallelt med der E16 passerer den gamle steinbroen i dag. 

I møtet med Steinsfjordutvalget deltok leder for planprosesser og samfunnskontakt Knut Sørgaard og miljørådgiver Astrid Busengdal.

Steinsfjordutvalget er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Hole og Ringerike. Utvalget er politisk styrt og består av folkevalgte fra de to kommunene.

En oppgave for utvalget er å bidra til at vannkvaliteten i Steinsfjorden bedres.

I forrige uke deltok Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 på utvalgets møte. Hensikten var å få en gjensidig orientering og meningsutveksling om Steinsfjorden og utfordringene knyttet til utbyggingen og vannkvaliteten.

Knut Sørgaard er leder for planprosesser og samfunnskontakt i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Han understreket på møtet at prosjektet er opptatt av at vannkvaliteten i Steinsfjorden ikke skal forringes ytterligere på grunn av ny vei og bane.
- Vi planlegger å engasjere Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norconsult til å hjelpe oss med dette arbeidet. Disse skal kartlegge mulige effekter av å bygge ny bro over Kroksund og foreslå tiltak for å opprettholde eller helst forbedre vannkvaliteten i og ved fjorden. De skal også se på om utfyllinger i fjorden ved Sundvollen kan begrense vannutskiftingen.

Kartleggingen skal gjennomføres vinteren 2016 og 2017.

- Vannkvaliteten i fjorden er en stor miljøutfordring i vårt distrikt, fortalte Fredrik Skarstein i Steinsfjordutvalget.

 

Møtet i Steinsfjordutvalget foregikk i Hole Herredshus torsdag 13. oktober 2016.