Morten Klokkersveen blir prosjektdirektør for Ringeriksbanen og E16

Morten Klokkersveen (48) er ansatt i Jernbaneverket som prosjektdirektør for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. Prosjektet vil være et felles prosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Klokkersveen er utdannet landskapsarkitekt og har 20 års erfaring fra Statens vegvesen og Jernbaneverket, med ansvar for planlegging og utbygging av både vei- og jernbaneprosjekter. Han har bl.a. vært prosjekteringsleder med ansvar for planlegging av E18 i Vestfold og prosjektleder for utbyggingen av nytt dobbeltspor Holm-Holmestrand-Nykirke. Han kommer fra stilling som planleggingsleder for InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien.

– Vi er glade for at Morten Klokkersveen har takket ja til denne utfordringen. Hans lange og svært relevante erfaringsbakgrunn vil være til stor nytte i arbeidet med Ringeriksbanen og E16. Det er en stor fordel at han har erfaring både fra vei og jernbane, at han kjenner både Jernbaneverket og Statens vegvesen, og at han har tung erfaring fra både planlegging og utbygging. Morten er samfunnsinteressert og har gode kommunikasjonsevner, og han er nysgjerrig i forhold til arbeidsformer og gjennomføringsmodeller. Dette vil være helt avgjørende i et så stort prosjekt som dette, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås. 

– Det som særlig motiverer meg med denne stillingen er prosjektets samfunnsmessige betydning og prosjektets kompleksitet, der vi både innlemmer Ringerike i større grad med Oslo-området og korter ned reisetiden med tog til Bergen med nesten en time. Det er ekstra spennende å skulle lede et kombinert veg- og jernbaneprosjekt, der det er store ambisjoner for framdrift og vedtatt bruk av statlig plan, med byggestart allerede i 2019. Innholdsmessig blir dette et av landets mest spennende prosjekter, med både miljømessige og tekniske utfordringer, og behov for innovasjon både ved valg av løsninger og entreprisemodeller, sier Morten Klokkersveen. 

Morten Klokkersveen. Foto: Freddy Fagerheim.

Det innledende planarbeidet er ferdig, og arbeidet med reguleringsplaner og detaljplanlegging skal snart starte opp. Ringeriksbanen blir ca 40 km lang, fra Sandvika til Hønefoss, mer enn halve distansen i tunnel. Det skal bygges dobbeltspor på hele strekningen, med ny stasjon ved Sundvollen. E16 Skaret-Hønefoss utgjør ca 30 km ny firefelts motorvei. Total prosjektkostnad er estimert til ca. 26 milliarder kroner. Målsetningen er byggestart i 2019 og åpning for trafikk i 2024. Regjeringen har besluttet at prosjektet skal reguleres ved hjelp av statlig plan.

Rekruttering til prosjektorganisasjonen pågår, og øvrige lederstillinger vil trolig være avklart i løpet av februar. Klokkersveen tiltrer stillingen som prosjektdirektør 1.mars.