Klarsignal for planlegging av Ringeriksbanen og E16

Regjeringen har nå gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen beskjed om å starte planleggingen av Ringeriksbanen og E16 som et felles prosjekt. Målet er anleggsstart for både bane og veg i 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ringeriksbane og E16 skal planlegges som et felles prosjekt. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Jernbaneverket)
-Ringeriksbanen og E16 skal binde Ringeriksregionen sammen med Osloregionen, reiselivsstedene i Hallingdal bindes tettere mot Østlandet og Oslo og Bergen kommer én time nærmere hverandre i reisetid, sier statsminister Erna Solberg. Søndag holdt regjeringspartiene sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre en felles pressekonferanse på Sundvollen der de kunngjorde klarsignalet for planlegging av nye bane og ved på strekningen.

- Vi gleder oss over oppdraget, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Vi vil nå sette i gang planleggingen sammen med Statens vegvesen. Samarbeidet har så langt fungert utmerket, og jeg er sikker på at vi vil finne gode og effektive løsninger på hvordan dette skal organiseres videre, sier Enger.

-Viktig prosjekt
- Ringeriksbanen er viktig både for Ringeriksregionen og alle steder langs banen mellom Oslo og Bergen. Med Ringeriksbanen vil vi få en betydelig forbedring av reisetiden for tog mellom Oslo og Hønefoss og andre stasjoner på Bergensbanen. Sammen med en ny, sikker og kapasitetssterk E16 fram til Hønefoss legges det til rette for at Ringeriksregionen blir integrert med hovedstadsregionen i et felles bo- og arbeidsmarked, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og nye E 16 fra Skaret til Hønefoss skal planlegges som et felles prosjekt. Senere skal det tas endelig stilling til hvordan selve utbyggingen skal organiseres. Med en byggestart i 2019 skal både veg og bane kunne stå ferdig i 2024.

Rask planprosess
Det skal ikke lages kommunedelplan for Ringeriksbanen og E16, men planleggerne skal gå rett på reguleringsplan. Regjeringen mener begge prosjektene er så grundig analysert fra før av at man kan gå rett på reguleringsplan. Dermed reduseres planleggingstiden med om lag to år. Planleggingen skal videre skje som en statlig plan og med stor grad av overlapping mellom planfasene slik Vegvesenet og Jernbaneverket tidligere har skissert. –Med en helt ordinær planprosess kunne byggestart bli så sent som i 2024, men med dette klarer vi nå nærmest å halvere planleggingstiden, sier samferdselsministeren.

Traseen for reguleringsplanarbeidet skal i all hovedsak følge den anbefalte løsningen fra Jernbaneverket og Statens vegvesen. Jernbanen skal gå i tunnel fra Sandvika til Sundvollen med en kort dagsone i Bærum der det blir mulig å legge en stasjon. Det er foreslått en stasjon ved Sundvollen. Både bane og veg krysser Kroksund og går videre i felles trasé mot Hønefoss.
 På grunn av de store kultur-, landbruks- og naturverdiene i området rundt Storelva og Steinsletta er Statens vegvesen og Jernbaneverket blitt bedt om å gjennomføre et forprosjekt som ser nærmere på de tre alternative traséføringene over henholdsvis Helgelandsmoen, Busund og Monserud, før det tas stilling til endelig trasé også for denne delstrekningen.

Kostnaden for ny Ringeriksbane og E16 Skaret – Hønefoss er samlet anslått til om lag 26 milliarder kroner.