Grunnundersøkelser i Hole og Bærum

I forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil det gjennomføres kjerneboringer i grunnen i Hole og Bærum.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bildet: I november ble det utført grunnundersøkelser på jordet ved Vik i Hole kommune.

Undersøkelsene vil pågå ut februar 2017. Vi gjør disse kjerneboringene for å skaffe oss bedre oversikt over bergartsfordelingen og for å kartlegge svakhetssoner i grunnen.

Boreriggene er plassert i områder med lite bebyggelse og boringen vil foregå på dagtid fra mandag til fredag. Det er sendt nabovarsel til de nærmeste naboene. Boreriggene vil stå på samme plass i to til fire uker. Aggregatet til boreriggen kan avgi noe støy. 

Kjerneboringen gjennomføres i følgende områder:
Bærum kommune: Lagerudbekken, Bakken og Ullbråtan
Hole kommune: Auretjernsbekken , Nordsetra, Sørsetra, Rønningsbekken og Kleivstua