Statsbudsjettet viderefører høyt tempo i planleggingen av InterCity-strekningene

- Ambisjonen er at InterCity-strekningene skal være fullt utbygd i 2030. Med de store utbyggingsprosjektene som ligger foran oss, er det viktig å ha fullt trykk på planleggingen. Regjeringen foreslår derfor 540 millioner kroner i planleggingsmidler til InterCity-prosjektet i 2015, sier statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet i dag står det at to av hovedprioriteringene i budsjettforslaget er oppfølging av Nasjonal transportplan og et bedre togtilbud.

 - Vi er fornøyd med at regjeringen følger opp føringene fra Nasjonal transportplan og foreslår planleggingsmidler som gjør at vi kan holde oppe fremdriften i planleggingen på IC-strekningene som forutsatt, sier prosjektdirektør for InterCity-prosjektet Anne Siri Haugen.

 

Planleggingsmidler til RingeriksbanenMed planleggingsmidlene som er foreslått i Statsbudsjettet for 2015 kan fremdriften i planleggingen på IC-strekningene fortsette som forutsatt.

InterCity-prosjektet omfattet opprinnelig planlegging og utbygging av delstrekningene uten dobbeltspor på InterCity-strekningene mellom Oslo og Halden, Skien og Lillehammer. Regjeringen besluttet i desember 2013 at den framtidige Ringeriksbanen, med om lag 41 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, også skal inngå i InterCity-prosjektet. Av totalt 540 millioner kroner til videre planlegging av InterCity-strekningene i 2015, er 25 millioner kroner satt av til Ringeriksbanen.

 

Planlegging på de eksisterende InterCity-strekningene

I 2015 videreføres planleggingsarbeidet med blant annet stasjons- og knutepunktutvikling. Dette skal sikre at flest mulig planleggings- og prosjekteringsspørsmål behandles helhetlig for de gjenstående utbyggingsprosjektene. Videre vil det foregå planlegging etter plan- og bygningsloven for flere delprosjekter.

Videre planlegging på de eksisterende InterCity-strekningene omfatter delstrekningene:

• Sandbukta-Moss-Såstad og Haug-Halden på Østfoldbanen

 • Venjar-Langset, Kleverud-Sørlig og Sørli-Lillehammer på Dovrebanen

 • Drammen-Kobbervikdalen, Nykirke-Barkåker og Tønsberg-Larvik på Vestfoldbanen

 

Milepæler i utbyggingen

 Milepælene for ferdigstilling av InterCity-strekningene i Nasjonal transportplan 2014-2023 ligger fast. Det er lagt opp til at sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Seut i Fredrikstad og Hamar skal stå ferdig innen utgangen av 2024. Innen utgangen av 2026 utvides dobbeltsporet videre til blant annet Sarpsborg. Ambisjonen er at utbyggingen av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien skal være ferdig i 2030. For Ringeriksbanen har Stortinget uttrykt ønske om raskest mulig byggestart i perioden 2018-2024.

 

Videre planlegging

Jernbaneverket vil fortsette planleggingen i henhold til disse milepælene. I statsbudsjettet gjøres det rede for fem hovedprinsipper for Jernbaneverkets videre arbeid. Disse tar for seg utbyggingsrekkefølge, koordinering med andre større infrastrukturinvesteringer, framdrift, helhetlig tilnærming i planarbeidet og kostnadsstyring.

 

Jernbanereform

I tråd med regjeringsplattformen arbeider Samferdselsdepartementet med en reform av jernbanesektoren. Arbeidet omfatter blant annet hvordan større framtidige investeringsprosjekter skal organiseres og finansieres. Dette kan få betydning for hvordan ulike deler av InterCity-utbyggingen gjennomføres. Basert på utfallet av reformprosessen og det videre planarbeidet, vil regjeringen komme tilbake med en mer detaljert utbyggingsstrategi for InterCity-strekningene.

Statsbudsjettet 2015 finner du her.